รายงานคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นปีที่  2

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
คะแนนคงเหลือ
รายละเอียด
1
1616900388
   นศท.กฤตเมธ
คำเหม็ง
85
คลิก
2
1616900389
   นศท.กฤษฎา
ลำใย
95
คลิก
3
1616900390
   นศท.กฤษฎิ์ธนัท
สุขก้อน
100
คลิก
4
1616900391
   นศท.กฤษณพงศ์
หมื่นยา
90
คลิก
5
1616900392
   นศท.กฤษณพัฒน์
รัฐวัช
100
คลิก
6
1616900393
   นศท.กฤษณ์ศิธัช
ฐิติโภคา
100
คลิก
7
1616900394
   นศท.กษาปณ์
เอกอุดมโชค
-10
คลิก
8
1616900395
   นศท.กษิดิศ
จันทร์ใช้
45
คลิก
9
1616900396
   นศท.ก้องภพ
จันทระพงษ์
95
คลิก
10
1616900397
   นศท.กันต์กฤต
หลงมณี
100
คลิก
11
1616900398
   นศท.กันตพงศ์
ปัญญา
80
คลิก
12
1616900399
   นศท.กานต์กวิน
ดีณรงค์
100
คลิก
13
1616900400
   นศท.กิตติชัย
ทองนัน
95
คลิก
14
1616900401
   นศท.กิตติชัย
พรมแก้วต่อ
50
คลิก
15
1616900402
   นศท.กิตติพศ
เนียมเปีย
100
คลิก
16
1616900403
   นศท.กิตติภณ
แก้วเปี้ย
95
คลิก
17
1616900404
   นศท.กิตติภูมิ
ส่ำแสง
85
คลิก
18
1616900405
   นศท.กุลชาติ
เขาวิเศษ
80
คลิก
19
1616900406
   นศท.เกศพล
เผือกชาย
100
คลิก
20
1616900407
   นศท.เก้าปรัชญา
ขำคง
60
คลิก
21
1616900408
   นศท.เกียรติศักดิ์
เนียมท่าเสา
85
คลิก
22
1616900409
   นศท.เกียรติศักดิ์
วรรณโพธิมุกข์
15
คลิก
23
1616900410
   นศท.ไกรวุฒิ
ดาคำ
85
คลิก
24
1616900411
   นศท.จักรกฤษณ์
เรืองประพัฒน์
65
คลิก
25
1616900412
   นศท.จักรธร
สุขโชติ
100
คลิก
26
1616900413
   นศท.จักรภัทร
ชมภู่
100
คลิก
27
1616900414
   นศท.จักรภัทร
พลอยเล็ก
100
คลิก
28
1616900415
   นศท.จารุกิตต์
เยาวชินากร
95
คลิก
29
1616900416
   นศท.จิณณพัต
คำสุวรรณ์
80
คลิก
30
1616900417
   นศท.จิรกิตติ์
แห้วศรี
100
คลิก