รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32391
  นายพีระสรณ์
สนเอี่ยม
15-03-2019
 
17   ครั้ง
18   ครั้ง
5   ครั้ง
2
33055
  นายฐาปนพงศ์
วิชาธร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33136
  นายชำนาญ
คำใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
4
33159
  นายวุฒิพงษ์
ทองหมื่นศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33187
  นายพรเทพ
มาลี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33208
  นายกฤษดา
ทองถวิล
15-03-2019
 
3   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
7
33210
  นายกิตติวัฒน์
สงคราม
15-03-2019
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33258
  นายธนภัทร
ปิ่นนาค
15-03-2019
 
5   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง
9
33339
  นายดนุภพ
กลิ่นพินิจ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33341
  นายธนธรณ์
มูลละออง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34774
  นายฐนพงศ์
เจริญกุล
15-03-2019
 
13   ครั้ง
18   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35312
  นายชโยดม
แสนสุวรรณ
15-03-2019
 
6   ครั้ง
17   ครั้ง
1   ครั้ง
13
35313
  นายณัฐพงศ์
ขำประสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
14
35314
  นายธนดล
ไหล
15-03-2019
 
16   ครั้ง
14   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35315
  นายธัชชานนท์
อุตตรนคร
15-03-2019
 
16   ครั้ง
18   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35316
  นายธีรุตย์
ชูพิมา
15-03-2019
 
5   ครั้ง
14   ครั้ง
3   ครั้ง
17
35320
  นางสาวกัญญารัตน์
สารสิทธิ์
15-03-2019
 
2   ครั้ง
9   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35323
  นางสาวฐิติยาภรณ์
ยุ่นแก้ว
15-03-2019
 
7   ครั้ง
10   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35324
  นางสาวณัฐกานต์
วงษ์ประสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35326
  นางสาวณิศรา
โพธิ์งาม
15-03-2019
 
20   ครั้ง
8   ครั้ง
2   ครั้ง
21
35327
  นางสาวธนาภรณ์
คำดำริห์
15-03-2019
 
4   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35328
  นางสาวนพวรรณ
กันทะจันทร์
15-03-2019
 
5   ครั้ง
24   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35329
  นางสาวนัฐกาญจน์
เชื้อพล
15-03-2019
 
2   ครั้ง
9   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35331
  นางสาวพิชญา
หาญอมร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
35332
  นางสาวมนัสนันท์
แสงทอง
15-03-2019
 
14   ครั้ง
15   ครั้ง
4   ครั้ง
26
35334
  นางสาวศิริพร
ใจเปี้ย
15-03-2019
 
7   ครั้ง
6   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35335
  นางสาวสุทธิดา
รัตนะ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35336
  นางสาวสุภาพร
เกตุปั้น
15-03-2019
 
7   ครั้ง
15   ครั้ง
2   ครั้ง
29
35337
  นางสาวอารียา
พุทธา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
30
36016
  นายนวมินทร์
กิจวิชา
15-03-2019
 
3   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36017
  นายธีรชัย
ศิลป์วัฒนสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
2   ครั้ง