รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33660
  นายไพศาล
วงศ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33663
  นายรัฐพงษ์
เรืองมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33683
  นายชัยพร
รินจ่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33723
  นายฉัตรชัย
บุญจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33733
  นายธีนัทชนันท์
ปานานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33755
  นายอัษฎาวุธ
แบนคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33756
  นายอิสริยกรณ์
อาจณรงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
8
33769
  นายณัฐวุฒิ
บุญกอแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33770
  นายทนงศักดิ์
ทะปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33791
  นายวิศรุต
แก้วลอย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33792
  นายศุภวัฒิ
ยะน้ำอ่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33805
  นายณัฐชนน
พิมพ์พงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33825
  นายรัฐภูมิ
กล่ำจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
33865
  นายภัทรภณ
เถาสาคร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
15
33888
  นายชญานนท์
พลประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33917
  นายอนันต์สิทธิ์
บุญทวิช
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
35875
  นางสาววริศรา
อินยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35912
  นางสาวพิยดา
ก๋าคุธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35933
  นายอัครพิจิตร
ส่งมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35934
  นางสาวกมลวรรณ
คงอภัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35938
  นางสาวจันทร์สุดา
ทองดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35939
  นางสาวชัชชญา
ดีมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35941
  นางสาวดวงชีวัน
สุขสด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35942
  นางสาวธรรมวดี
ดวงศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
25
35943
  นางสาวธัญสิริ
ขำคม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35944
  นางสาวพรทิพย์
ไตรอุโฆษ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35946
  นางสาวมณฑิฌา
ลิตโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
28
35947
  นางสาวรุ่งรุจี
ยังเย็น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
29
35948
  นางสาวลักษิกา
เลสัก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35949
  นางสาวว่านทอง
เจนกาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35950
  นางสาวอรอนงค์
หน่อคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง