รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33126
  นายกรพิสิษฐ์
จันเสนา
16-05-2019
 
12   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
2
33594
  นายกฤษดากร
ม่วงรักษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3
33642
  นายธนกร
สุทธะตั้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33645
  นายธนวัฒน์
จันทร์ชม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33648
  นายธนิษฐ์
ฤทธิ์แจ้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33702
  นายพีรพัฒน์
ถิ่นจอม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33709
  นายวุฒิชัย
ทะมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33714
  นายสุทธิภัทร
สันหนองเมือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
33722
  นายโจเซฟ
อึ้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33737
  นายปวริศร
ไพเราะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33748
  นายวชิรวัฒน์
เอื้อจิรวาณิชย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
33752
  นายสหฤทธิ์
ศรีมั่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33757
  นายกิตติศักดิ์
พิเรนทร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
14
33775
  นายบูรพา
สวนสวรรค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33808
  นายธนากร
ภู่โต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
33815
  นายพีรดนย์
ท่าจ๋อย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
33823
  นายรัชพงษ์
อินป้อม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33831
  นายศักดิพัฒน์
ทาต่อย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33839
  นายไกรศร
ผลไม้
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33842
  นายชนาธิป
มั่นจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
33843
  นายณัฎภณ
เกิดเจริญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33845
  นายณัฐวัฒน์
ฉิมสอาด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
33847
  นายดนุสรณ์
ไกลแนว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33852
  นายธีระพัฒน์
เชื้อจินดา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
33864
  นายภัทรณรงค์
ขุนจ้อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
33879
  นายพัลลภ
ปาระสุวรรณโณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
33880
  นายกฤตณัฐ
สุฉายา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
33908
  นายมานะชัย
สุวรรณโรจน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
33929
  นายธนารัชต์
ฉิมแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
34787
  นายอธินัท
กฤชพงศ์วรา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35935
  นางสาวกัญญาพร
กุลศิริ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35936
  นางสาวกันตา
ไชยเนตร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35953
  นางสาวดลพรพรรณ
ติ้มลุ้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35970
  นางสาวภัทราภา
ยอดเกตุ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง