รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33053
  นายชินดนัย
ริกากรณ์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33071
  นายภาณุพงศ์
สร้อยสุดสวาท
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33104
  นายธนารัตน์
เอี่ยมพร
15-03-2019
 
5   ครั้ง
10   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33111
  นายพีรพล
โสภา
15-03-2019
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
5
33115
  นายศุภชัย
เจริญอุดมพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33116
  นายศุภชัย
อัษฎาวดี
15-03-2019
 
2   ครั้ง
11   ครั้ง
5   ครั้ง
7
33119
  นายสุภัทรพงษ์
บุญรอด
15-03-2019
 
5   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33134
  นายชนาธิป
เพ็งเพ็ชร
15-03-2019
 
1   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
9
33135
  นายชยุตพงศ์
องอาจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33138
  นายทักษิณ
มั่นใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
33139
  นายทัศนภูมิ
พาพิมพ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33140
  นายธนพล
สังขพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33151
  นายพีรภัทร์
พงษ์กุญชร
15-03-2019
 
9   ครั้ง
11   ครั้ง
2   ครั้ง
14
33153
  นายภัทรนันท์
มาน้อย
15-03-2019
 
16   ครั้ง
13   ครั้ง
3   ครั้ง
15
33161
  นายศุภณัฐ
มูลน้ำอ่าง
15-03-2019
 
3   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
16
33169
  นายกิตติพงษ์
ดาระอินทร์
15-03-2019
 
11   ครั้ง
12   ครั้ง
2   ครั้ง
17
33179
  นายธนโชค
เอ็บมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
33180
  นายธนรัตน์
มโนวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33182
  นายธนากร
สืบจ้อน
15-03-2019
 
2   ครั้ง
7   ครั้ง
2   ครั้ง
20
33186
  นายนพณัฐ
อินทมินทร์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
6   ครั้ง
1   ครั้ง
21
33214
  นายชวัลวิทย์
ยงไสว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33238
  นายวิศรุต
เรืองเทพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
23
33240
  นายสิทธิโชค
แก้วทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33251
  นายชญานนท์
พาเหมาะ
15-03-2019
 
5   ครั้ง
14   ครั้ง
6   ครั้ง
25
33299
  นายธิติพัทธ์
เชิดธรรม
15-03-2019
 
1   ครั้ง
7   ครั้ง
0   ครั้ง
26
33327
  นายกิตติพงษ์
แสงเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35293
  นางสาวศิรประภา
สร้อยสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35296
  นายชานนท์
ม่วงรัก
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
29
35297
  นายดิลก
ลบช้าง
15-03-2019
 
16   ครั้ง
15   ครั้ง
2   ครั้ง
30
35298
  นายนครินทร์
บุญชู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35299
  นายมนู
ถึงจีน
15-03-2019
 
26   ครั้ง
6   ครั้ง
6   ครั้ง
32
35300
  นายวิชญ์พล
สว่างเนตร
15-03-2019
 
4   ครั้ง
17   ครั้ง
5   ครั้ง
33
35305
  นางสาวรัชตา
อุ่นสมัย
15-03-2019
 
3   ครั้ง
12   ครั้ง
2   ครั้ง
34
35307
  นางสาวศิรประภา
กุ่ยอ่อง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5   ครั้ง
35
36015
  นางสาวภัทรา
ปิ่นมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง