รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32968
  นายกันต์รพี
อัมพรชัยโชติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33069
  นายพิชาญดิตถ์
เกษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33075
  นายรัตนชัย
สุขเณร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11   ครั้ง
4
33085
  นายอัษฏา
ศรีทองคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33090
  นายคณัชญ์
พรมเนตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33092
  นายจักรพันธ์
นาวิกา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33093
  นายจิรภาส
คำพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33112
  นายณฐกร
เป้าพานิชย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33131
  นายกันตินันท์
เขียวพิยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33132
  นายเจษฎา
สนโตแจ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
33142
  นายธนัตฐ์
ริมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
12
33143
  นายธนากร
ปิมเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33148
  นายนมัสกรณ์
ตุนาโป่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33150
  นายนันทวัฒน์
อินเปีย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
33173
  นายจิณณธรรม
ทนันชัยบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33175
  นายเจษฎากร
พุ่มจีน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33177
  นายไชโย
พูลประดิษฐ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33188
  นายภัทรวุฒิ
ทองกลั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33217
  นายธนดล
ปานโปร่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
20
33218
  นายธนทัต
จันป้อตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33223
  นายธิติ
แป้นจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
33227
  นายพงษ์พัฒน์
เรือนคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
33236
  นายวรกานต์
สหัสธรรมสังษี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33243
  นายอภิวัฒน์
สุวรรณใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
33315
  นายวัฒนา
เจียมธนากิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
33355
  นายพูลศักดิ์
มีเพ็ชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35291
  นางสาวทรงพร
คำสวรรค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
35292
  นางสาวธิดารัตน์
กันขันคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35294
  นางสาวโศรยา
เกตุครุฑ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
30
35295
  นางสาวสุดารัตน์
สีนวนดำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35302
  นางสาวณัฐกานต์วดี
นิติรัช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35303
  นางสาวบุญฑิตา
คำเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
33
35304
  นางสาวปริณดา
โมลารักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
34
35308
  นางสาวศิริญญา
จันนคร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
35
35309
  นางสาวสิริกัญญา
ปานเอี่ยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
36
35311
  นางสาวอิศราภรณ์
ชัยมงคล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35405
  นายจตุพร
สามแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง