รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33562
  นายณัฐพัชร์
บัวคำโคตร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33634
  นายกริชติศักดิ์
คำสวัสดิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33640
  นายณัฐวุฒิ
พุ่มพร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33681
  นายจักรพงษ์
อินทมินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33715
  นายอภิวิชญ์
ลำอินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33727
  นายณัฐพงศ์
คล้ายสมบูรณ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33749
  นายวิวรรธน์
ตาพา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33763
  นายชัชวาลย์
สมเชื้อ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33764
  นายชิษณุพงศ์พร
กมลพล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33788
  นายโภคิน
จันธิมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33794
  นายสหรัฐ
สอนสี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33826
  นายวรกันต์
ลาภรติรมย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33857
  นายบารมี
ทรงวิชา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
33871
  นายสุชาครีย์
พุ่มชาวสวน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33889
  นายฐิติพัฒน์
ศรีภัยพ่าย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33910
  นายเมธาวี
อ้นแดง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33921
  นายเฉลิมศักดิ์
ปานเอี่ยม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33926
  นายธนภูมิ
สารี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
33957
  นายอภิวิชญ์
ต๊ะถิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35901
  นายธีรภัทร์
มีอินถา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35902
  นายรัชชานนท์
ขำโพธิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35903
  นายรัชพล
จันทร์อุดม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35904
  นายวัณณุวรรธน์
จันคำเรือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35905
  นางสาวจิราพร
จินดาวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35906
  นางสาวฐิติการัตน์
ยงญาติ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35907
  นางสาวธัญรดา
ไชยยะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35910
  นางสาวบุณยนุช
บุญยมณี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35911
  นางสาวปรียาภรณ์
แสงพารา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35913
  นางสาวลักษิกา
จันทร์แสนตอ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
35914
  นางสาวสุชานันท์
สุวรรณชื่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35915
  นางสาวอาภาภรณ์
สอนจำเริญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง