รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33062
  นายนพนันท์
คำด้วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33066
  นายปุญญากฤษฐิ์
พุ่มจีน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33129
  นายกฤษณะชัย
วิเชียรรัตน์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
33167
  นายกฤษกร
ทิพย์ลุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33178
  นายณัฐสรัญ
บุญเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
33231
  นายภูริภัทร์
ทิมเที่ยง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33278
  นายวรนาถ
ทวีสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33288
  นายจิณณวัตร
ตรีทิพยรักษ์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
35269
  นายโฆษิต
มูลคำบิน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
10
35271
  นายณัฐภูมิ
ศักดีเมือง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11
35272
  นายณัฐวัฒน์
สังข์จันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35273
  นายนนท์นทรี
กอนแห้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
13
35274
  นายแผ่นดิน
สั่งการ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
35275
  นายยุทธนา
พิมพ์ภา
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35276
  นายวรัญญู
ยอดถา
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35277
  นายวุฒินันท์
มุนิลสาร
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
17
35278
  นายอนาวิล
อัปมาโท
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
18
35280
  นางสาวเกศกนก
ขอมปรางค์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
19
35281
  นางสาวณหฤทัย
แจ่มใส
15-03-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
20
35282
  นางสาวณัฐญา
บุญคำ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35283
  นางสาวธัญวลัย
คำเงิน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35284
  นางสาวภัทรวดี
แก้วแสงจันทร์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35285
  นางสาวรสริน
เอี่ยมแปลง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
24
35286
  นางสาวรัตนาภรณ์
ม่วงรัก
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35287
  นางสาวลัคณา
อ่อนศรี
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35288
  นางสาวสิริยากร
วงษ์แสง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
35289
  นางสาวสุดธิดา
แก้วดิษฐ์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35310
  นางสาวอาทินญา
มาคูณ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35356
  นางสาวมนทิราวรรณ
เรือนเดื่อ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง