รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32990
  นายวรากร
จำปา
16-05-2019
 
2   ครั้ง
5   ครั้ง
9   ครั้ง
2
33047
  นายกษิดิ์เดช
ต๊ะประจำ
16-05-2019
 
26   ครั้ง
2   ครั้ง
20   ครั้ง
3
33577
  นายวิชยุตม์
ภวภูตานนท์
16-05-2019
 
4   ครั้ง
7   ครั้ง
14   ครั้ง
4
33579
  นายศมพร
มีเกิดมูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17   ครั้ง
6
33598
  นายชนาธิป
จงเจริญพร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
17   ครั้ง
17   ครั้ง
6
33641
  นายธนกร
รักนิยม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
7
33655
  นายปิยวัฒน์
ศรีโยธา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
8
33672
  นายสุรกิต
คงอภัย
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
9
33673
  นายสุรวุฒิ
มะลิวงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
9   ครั้ง
10
33674
  นายเสฏฐนันท์
แก้วคต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
10   ครั้ง
11
33692
  นายนภัทรกร
กมลสุวรรณ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
12
33712
  นายสาธิต
แก้วพวงใหม่
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
33716
  นายการัณยภาส
อยู่สุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
14
33718
  นายจักรพันธ์
อินทมินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16   ครั้ง
15
33719
  นายจิรภัทร
ทองเปรม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
16
33724
  นายชนาณุวัฒน์
ศรีทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
17
33726
  นายณัฐนันท์
ทองเชิด
16-05-2019
 
1   ครั้ง
10   ครั้ง
15   ครั้ง
18
33732
  นายธรรธร
คำด้วง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
19
33744
  นายภูชิต
เฟื่องมณี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
33745
  นายภูมิชาย
วงษ์สละ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
21
33754
  นายอรรถพล
บุตรกมล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
9   ครั้ง
22
33782
  นายพิชชาภพ
สุขพัสสกุล
16-05-2019
 
1   ครั้ง
19   ครั้ง
6   ครั้ง
23
33783
  นายพีรภาส
เหรียญเจริญ
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
24
33803
  นายโจ
หลิว
16-05-2019
 
62   ครั้ง
13   ครั้ง
31   ครั้ง
25
33828
  นายวิธวิศน์
ภูนวล
16-05-2019
 
29   ครั้ง
0   ครั้ง
19   ครั้ง
26
33841
  นายจีราวัฒน์
สุกสา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
6   ครั้ง
27
33855
  นายนฤภัทร
สาหร่าย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
10   ครั้ง
28
33899
  นายพงศธร
สิงห์คำ
16-05-2019
 
19   ครั้ง
17   ครั้ง
13   ครั้ง
29
33906
  นายพุฒิสรรค์
โต๊ะสงวนพันธ์
16-05-2019
 
2   ครั้ง
7   ครั้ง
2   ครั้ง
30
34158
  นางสาวพิมพ์ลดา
พัทดิพันธ์ปรีดา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
31
35868
  นายณภัทร
แย้มเยื้อน
16-05-2019
 
1   ครั้ง
3   ครั้ง
7   ครั้ง
32
35883
  นางสาวจารุวรรณ
แม่งมา
16-05-2019
 
2   ครั้ง
1   ครั้ง
19   ครั้ง
33
35889
  นายนภสินธุ์
ไชยสวัสดิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35891
  นายวรเวท
เติมใจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
35
35893
  นายอนันตชัย
ดีบาง
16-05-2019
 
13   ครั้ง
7   ครั้ง
33   ครั้ง
36
35900
  นางสาวไอศวรรย์
กันเงิน
16-05-2019
 
1   ครั้ง
15   ครั้ง
47   ครั้ง
37
35919
  นางสาวณัฐธิดา
แสงวิจิตร
16-05-2019
 
13   ครั้ง
2   ครั้ง
40   ครั้ง