รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32995
  นายศานติบูรณ์
กันประเสริฐ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
2
32997
  นายสรวิชญ์
พัฒนพรกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3
33047
  นายกษิดิ์เดช
ต๊ะประจำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33051
  นายจิรวัชร
จำปา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5
33067
  นายยศพนธ์
เลี้ยงประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
33086
  นายกรชนก
เกิดส่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33088
  นายกฤติพงศ์
แก้วแดง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33091
  นายจักรกฤษ
แสนสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
9
33100
  นายดำรงฤทธิ์
แตงจวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33109
  นายนิธิวัฒน์
โทนแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
11
33117
  นายเศกสิทธิ์
จิตพิไล
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33125
  นายอัครวิทย์
จิตธรรมมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33130
  นายกิตติชัย
รุ่งทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33145
  นายธีรภัทร
ปั้นนาค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33155
  นายมานิตย์
ขันเอีย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33166
  นายกรวรรธน์
มีศุข
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33191
  นายภูธิป
เนื้อนุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
18
33193
  นายรติชัย
เม่นแต้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33194
  นายรัฐนันท์
สุระจิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33198
  นายวริทธิ์ธร
แพงเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
33206
  นายกรวิชญ์
ชุมศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33228
  นายพีรกานต์
วงษ์ยอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
23
33268
  นายปฏิพล
พรหมทัศน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
33311
  นายมกรทอง
ลาภชัยเจริญกิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
33333
  นายชัยณรงค์
มั่นดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
33340
  นายทรงเผ่า
แตงเอี่ยม
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
33359
  นายศัสตรวิชช์
คำหลวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34775
  นายอมฤต
ศรีจันทร์
15-03-2019
 
2   ครั้ง
4   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35222
  นายเจษฏากร
ฉุยฉาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35231
  นายกานพลู
ศรีวิชัย
15-03-2019
 
5   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
31
35232
  นายจักรภัทร
ครุฑเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35248
  นางสาวสิรินดา
ผาลาภ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
35253
  นายวีรพล
มีแสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35254
  นายสิริชัย
วงศ์ษา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35257
  นางสาวชนิษฐ์กุณช์
กุมาร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
36
35259
  นางสาวณัฐชนิญา
ทองอิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
37
35262
  นางสาวปาณิศา
ทาขุน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
38
35264
  นางสาวมธุรส
อวยชัย
15-03-2019
 
4   ครั้ง
1   ครั้ง
9   ครั้ง
39
35403
  นางสาวณัฐชนก
เชียงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36012
  นางสาวพิชชาพร
รัตนอาจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
41
36013
  นายวรปรัชญ์
คิดอ่าน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
42
36014
  นายณภัทร
เพ็งเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง