รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32990
  นายวรากร
จำปา
15-03-2019
 
5   ครั้ง
22   ครั้ง
1   ครั้ง
2
33577
  นายวิชยุตม์
ภวภูตานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33579
  นายศมพร
มีเกิดมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
4
33598
  นายชนาธิป
จงเจริญพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33641
  นายธนกร
รักนิยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33655
  นายปิยวัฒน์
ศรีโยธา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
33672
  นายสุรกิต
คงอภัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33673
  นายสุรวุฒิ
มะลิวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
9
33674
  นายเสฏฐนันท์
แก้วคต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33692
  นายนภัทรกร
กมลสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33712
  นายสาธิต
แก้วพวงใหม่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33716
  นายการัณยภาส
อยู่สุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
33718
  นายจักรพันธ์
อินทมินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33719
  นายจิรภัทร
ทองเปรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33724
  นายชนาณุวัฒน์
ศรีทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33726
  นายณัฐนันท์
ทองเชิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
17
33732
  นายธรรธร
คำด้วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33744
  นายภูชิต
เฟื่องมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33745
  นายภูมิชาย
วงษ์สละ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33754
  นายอรรถพล
บุตรกมล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
21   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33782
  นายพิชชาภพ
สุขพัสสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
22
33783
  นายพีรภาส
เหรียญเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
0   ครั้ง
23
33803
  นายโจ
หลิว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
2   ครั้ง
24
33828
  นายวิธวิศน์
ภูนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
33841
  นายจีราวัฒน์
สุกสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
26
33855
  นายนฤภัทร
สาหร่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
27
33899
  นายพงศธร
สิงห์คำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
28
33906
  นายพุฒิสรรค์
โต๊ะสงวนพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34158
  นางสาวพิมพ์ลดา
พัทดิพันธ์ปรีดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35868
  นายณภัทร
แย้มเยื้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35883
  นางสาวจารุวรรณ
แม่งมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
35889
  นายนภสินธุ์
ไชยสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35891
  นายวรเวท
เติมใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35893
  นายอนันตชัย
ดีบาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35900
  นางสาวไอศวรรย์
กันเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
36
35919
  นางสาวณัฐธิดา
แสงวิจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง