รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33555
  นายกิตติทัต
มาเพ้า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
33557
  นายชัยวรวัฒน์
ชัยวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33564
  นายธนกร
วรรณจักร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33599
  นายชนาธิป
บุญรักษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33600
  นายณัฏฐ์ดนัย
วุฒิชัยอภิรมย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
6
33603
  นายธนกฤต
อมรเทวภัทร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33617
  นายยศกร
ราชวงศ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33620
  นายวรอรรถ
ปัทมะสุวรรณ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33622
  นายศุภกฤติ
แป้งหิรัญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10
33625
  นายสุรศักดิ์
เพิ่มพิพัฒน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
33626
  นายอธิป
ภมะราภา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
33643
  นายธนพนธ์
ไพรเจริญวรกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33651
  นายนริศร์
บุญอินเขียว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33679
  นายจักรกฤษณ์
เคน้ำอ่าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33694
  นายปกรณ์
หลวงกว้าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33698
  นายพชร
ศิริ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
33699
  นายพลวรรธน์
กลิ่นแย้ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33711
  นายสถาพร
ลำไย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33720
  นายจิระพงศ์
พลประถม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33731
  นายธนากร
คนหลัก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33743
  นายภาวิต
ธนภูมิชยกร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
33746
  นายร่มเย็น
มีอินทร์ถา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33759
  นายคุณากรณ์
เลี้ยงประเสริฐ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
33765
  นายเชาว์วัศ
ทองหาร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
33820
  นายภูวนัย
ใบบัว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
33874
  นายอธิบดี
มีจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35876
  นางสาวศุภลักษณ์
ทองเขียว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35877
  นางสาวสุธีราพิชญ์
มูลนาม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35880
  นายธนภัทร
เฮียงก่อ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35881
  นายรัชพล
แปงการิยา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
35886
  นางสาวศิริประไพ
รวดพวง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
35887
  นางสาวสิริยากร
พรามบุตร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35890
  นายพชร
ขันอาษา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35892
  นายศิริยศ
กาวินัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35895
  นางสาวธนวรรณ
คำนุช
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
35896
  นางสาวธารารัตน์
สาหร่าย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
38
35897
  นางสาวนฤมล
เจี้ยมกลิ่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35898
  นางสาวเบญจมาศ
จันทร์สว่าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35908
  นางสาวธิดารัตน์
สวัสดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง