รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33006
  นายกฤชษดินทร์
สุขหา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33014
  นายธีรศักดิ์
คำแร่
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
3
33018
  นายพงศ์ธร
สุขสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
4
33020
  นายพัชรพล
ยศเสือ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33049
  นายกิตติ
เรือนคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33057
  นายฐิติศักดิ์
น้อยกลัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33059
  นายธนนันท์
ศรีโท
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33064
  นายปฐมพงศ์
ศิลปะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33080
  นายสรรเพชญ์
สุกกล่ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33081
  นายสหัสวรรษ
บุญนิตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33087
  นายกรวิชญ์
สัญจร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33149
  นายนัฐวุฒิ
น้อยกรัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
13
33158
  นายวุฒิชัย
อินทะเรืองรุ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33190
  นายภาณุวัฒน์
อ่อนดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33192
  นายยงสุวัฒน์
ธารบัวสวรรค์
15-03-2019
 
2   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
16
33199
  นายวุฒินันท์
แก้วบุญมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33200
  นายศาสตรา
ประชารักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33204
  นายสหัสวรรษ
สมกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33215
  นายชินวัฒน์
มีลาภ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33219
  นายธนภัทร
เดชเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33343
  นายธนบดี
จุ่มทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35223
  นายณัฐวุฒิ
แก้วตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35233
  นายปิยะพงศ์
หล้าแดง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35236
  นางสาวเฉลิมขวัญ
เชื้อบาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35238
  นางสาวชลลดา
หงษ์ทอง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
26
35240
  นางสาวณัฐชานลม์
บุญเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35241
  นางสาวธนัญภรณ์
ขำคง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35242
  นางสาวปนัดดา
โพธิ์ศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35245
  นางสาวมยุริญ
ทับม่วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
30
35246
  นางสาววชิราภรณ์
เสียงพานิช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
35247
  นางสาวศดานันท์
เรือนทะยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
35249
  นางสาวอัญชลี
เรียนฝั้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35250
  นายกิตติพงษ์
คงคีพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35255
  นางสาวจิราภรณ์
โคตท่าค้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35256
  นางสาวชนากานต์
ฉิมพานิช
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
36
35258
  นางสาวชรัลชนา
รังสฤษฏ์นิธิกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35260
  นางสาวณัฐวรรณ
นาคก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35261
  นางสาวทิพวรรณ
จารุจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35265
  นางสาววีรวรรณ
กันภัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35267
  นางสาวสุพรรษา
ธิช่างทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
41
35268
  นางสาวอรดา
มีสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35301
  นายสุกฤษฏิ์
พูลสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
36036
  นางสาวชุติกาญจน์
ดิบทิพย์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง