รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33609
  นายธีรภัทร
แก้วบุญมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
2
33635
  นายกษิดิ์เดช
บุปะเท
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
3
33639
  นายณัฐภัทร
ดังดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
10   ครั้ง
4
33647
  นายธนากร
เทียบน้ำอ่าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9   ครั้ง
5
33654
  นายปิยพัทธ์
คันทะเรศร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
13   ครั้ง
6
33656
  นายพัทธดนย์
เมืองมูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
7
33657
  นายพันศักดิ์
พาโทน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
8
33661
  นายภานุวิชญ์
พยาวัง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18   ครั้ง
9
33665
  นายวรัญชิต
ชมชื่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20   ครั้ง
10
33666
  นายวุฒิชัย
ใหญ่ตระกูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
11
33668
  นายศุภเกียรติ
ไวยสุนีย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
12
33670
  นายสุทธิภัทร
ชำนาญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
13
33671
  นายสุธินันท์
ทองปิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7   ครั้ง
14
33675
  นายกฤตพล
เขียนงาม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
15
33678
  นายกฤษดา
แก้วเปี้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
13   ครั้ง
16
33682
  นายจิตติพัฒน์
บางอ่ำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
17
33693
  นายนิธิกร
มั่งคั่ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
18
33710
  นายศุภกิจ
ประสิทธิ์นราพันธุ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
19
33717
  นายจักรกฤษณ์
จันสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
20
33721
  นายจีรศักดิ์
จิตรผูก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11   ครั้ง
21
33742
  นายภานุวัฒน์
รัตนจรรยารักษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
16   ครั้ง
22
33747
  นายรัชพล
อยู่อิ่ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
23
33751
  นายสรวิศ
บุญมากาศ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19   ครั้ง
24
33753
  นายสุรสีห์
ร้านชิตวงศ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
25
33807
  นายธนบดี
มาปัด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
26
35869
  นายณัฐนันท์
อินนุ่ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
27
35870
  นายเฉลิมพล
ใสบุญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
11   ครั้ง
28
35871
  นางสาวกัญญาวีร์
มานะชลวิทิต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14   ครั้ง
29
35872
  นางสาวณมน
เทพวรวุฒิ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14   ครั้ง
30
35873
  นางสาวธัญชนก
ชุ่มกลิ่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15   ครั้ง
31
35874
  นางสาวพวงทอง
ปราบปราม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13   ครั้ง
32
35878
  นางสาวสุภัคปภา
ล่ามแขก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
33
35879
  นางสาวสุภาณี
จันทะดวง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
34
35882
  นางสาวกรรณิกา
เกตุนิ่ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
35
35884
  นางสาวพชรพร
ต้นด้วง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
7   ครั้ง
36
35885
  นางสาวศรัณยา
อำนวยชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
37
35888
  นางสาวสุวรรณวดาว
กะตะโท
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23   ครั้ง
38
35894
  นางสาวฐิติมนต์
สุริยศักดิ์ภูบดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19   ครั้ง
39
35899
  นางสาวปภาณัท
เพาะปลูก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
20   ครั้ง
40
35945
  นางสาวภัทรศยา
พิชญวิวัฒน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
18   ครั้ง