รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33021
  นายพันธกร
ชาญชวลิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
2
33026
  นายเมธาสิทธิ์
แจงกลาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33030
  นายวิศรุต
เรือนคำ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33046
  นายกฤตพงศ์
มาประกอบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33052
  นายชิณวัตร
นันชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33054
  นายชินวัตร
พรวญหาญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33056
  นายณัฐชานนท์
ภาคภูมิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33065
  นายปัญญาวุธ
พุ่มเมฆ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33068
  นายพันธกานต์
ชาญชวลิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33072
  นายมณฑล
ค่ำยัง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33074
  นายรัชติพงศ์
รักดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33076
  นายวายุวัฒน์
กล่ำสมบูรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33078
  นายศิวากร
สุขเกษม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
33079
  นายศุภวิชญ์
แก้วพันยู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
33083
  นายอดิศร
สารพัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
16
33089
  นายกันตภณ
ใจหล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33099
  นายณัฐพล
กลั่นแย้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
18
33103
  นายธนภัทร
จันทร์เดช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33105
  นายธัญชัย
วุฒิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
33106
  นายธีร์จุฑา
ปัญญาคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33110
  นายปณพล
กองเกียรติเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33120
  นายสุวเปรม
เนียมศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
33121
  นายหรรษวัต
ดวงรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33133
  นายเฉลิมเกียรติ
สังข์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
33162
  นายสรรเพชร
ปฏิสนธิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
33176
  นายชลสิทธิ์
เธียรเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
27
33203
  นายสหรัฐ
โพธิ์กัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
28
35224
  นายทนงศักดิ์
พลอยมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35225
  นายนครมงคล
ชยสรรพสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35226
  นางสาวชุติกาญจน์
ดีโท่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35227
  นางสาวณิตยา
บุญทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
35228
  นางสาวธิดาพร
อ๊อดบำรุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
33
35229
  นางสาวปัณณพร
จำนงค์ภักดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35230
  นางสาวภัทนรินทร์
เอี่ยวเฉย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
35234
  นายสุวัฒน์ชัย
จันทร์หมื่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
36
35235
  นางสาวจิรัชญา
แซ่ลี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
37
35237
  นางสาวชลธิชา
เชื่อมศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35243
  นางสาวปรีณาพรรณ
กันดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
39
35244
  นางสาวเพชรรัตน์
พุทธกิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11   ครั้ง
40
35251
  นายกิตติวัฒน์
อุ่นแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
41
35252
  นายธนวิชญ์
หอมอ่อน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
42
35266
  นางสาวสุชัญญา
สุวิชาตระกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง