รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33609
  นายธีรภัทร
แก้วบุญมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33635
  นายกษิดิ์เดช
บุปะเท
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33639
  นายณัฐภัทร
ดังดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33647
  นายธนากร
เทียบน้ำอ่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33654
  นายปิยพัทธ์
คันทะเรศร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33656
  นายพัทธดนย์
เมืองมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33657
  นายพันศักดิ์
พาโทน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33661
  นายภานุวิชญ์
พยาวัง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
33665
  นายวรัญชิต
ชมชื่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
33666
  นายวุฒิชัย
ใหญ่ตระกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33668
  นายศุภเกียรติ
ไวยสุนีย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
33670
  นายสุทธิภัทร
ชำนาญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33671
  นายสุธินันท์
ทองปิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33675
  นายกฤตพล
เขียนงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33678
  นายกฤษดา
แก้วเปี้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33693
  นายนิธิกร
มั่งคั่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33710
  นายศุภกิจ
ประสิทธิ์นราพันธุ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
33717
  นายจักรกฤษณ์
จันสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33721
  นายจีรศักดิ์
จิตรผูก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
33742
  นายภานุวัฒน์
รัตนจรรยารักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
33747
  นายรัชพล
อยู่อิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33751
  นายสรวิศ
บุญมากาศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
23
33753
  นายสุรสีห์
ร้านชิตวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33807
  นายธนบดี
มาปัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35869
  นายณัฐนันท์
อินนุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35870
  นายเฉลิมพล
ใสบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35871
  นางสาวกัญญาวีร์
มานะชลวิทิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35872
  นางสาวณมน
เทพวรวุฒิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35873
  นางสาวธัญชนก
ชุ่มกลิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35874
  นางสาวพวงทอง
ปราบปราม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35878
  นางสาวสุภัคปภา
ล่ามแขก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35879
  นางสาวสุภาณี
จันทะดวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35882
  นางสาวกรรณิกา
เกตุนิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35884
  นางสาวพชรพร
ต้นด้วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35885
  นางสาวศรัณยา
อำนวยชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
35888
  นางสาวสุวรรณวดาว
กะตะโท
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
37
35894
  นางสาวฐิติมนต์
สุริยศักดิ์ภูบดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35899
  นางสาวปภาณัท
เพาะปลูก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
39
35945
  นางสาวภัทรศยา
พิชญวิวัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง