รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33571
  นายปพน
หิตมูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
21   ครั้ง
3   ครั้ง
2
33580
  นายศิวรักษ์
ศรีเกตุ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
53   ครั้ง
6   ครั้ง
3
33581
  นายสุเมธ
ทัพศรีสวัสดิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33583
  นายหมื่นไวย
ศรีหมื่นไวย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
23   ครั้ง
10   ครั้ง
5
33596
  นายกิจการ
ใสสีสูบ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
33602
  นายดานิเอเล่
กาลิ้ซซี่
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
6   ครั้ง
7
33605
  นายธนพงษ์
กิ่งเส็ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
23   ครั้ง
2   ครั้ง
8
33614
  นายปิยพัทธ์
บัวสมบูรณ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
4   ครั้ง
9
33616
  นายพีรดนย์
บูรณะถาวร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
10
33618
  นายรชต
มีรัตน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
3   ครั้ง
11
33619
  นายรัชชานนท์
เคลือบมณี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
12
33629
  นางสาวทักษพร
กองเงิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14   ครั้ง
13
33630
  นางสาวพิชญาภัค
แพ่งเมือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
14
33632
  นางสาวรัฐนันท์
ทองอ่อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
15
33637
  นายกีรติ
รักสัจจา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
12   ครั้ง
16
33638
  นายณนทัช
ยาวงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
33649
  นายธีรภัทร
ตรีวิมล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36   ครั้ง
18
33662
  นายเมธัส
สังฆพร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
33   ครั้ง
2   ครั้ง
19
33664
  นายวงศธร
การุณประชา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
20
33684
  นายชัยรัตน์
ทองมา
16-05-2019
 
1   ครั้ง
31   ครั้ง
8   ครั้ง
21
33924
  นายณฐภัทร
เคน้ำอ่าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
22
34769
  นายอภิวัฒน์
พฤฒิวรกุลชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
23
35854
  นายพฤหัส
มณีกาญจน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11   ครั้ง
24
35855
  นายภูวนาท
ฉิมสน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
13   ครั้ง
9   ครั้ง
25
35856
  นายศุภชัย
เบ้าทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18   ครั้ง
26
35857
  นายสิรวิชญ์
คำถาเครือ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
27
35858
  นางสาวกัญญา
อัมรินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11   ครั้ง
28
35859
  นางสาวชนัญชิดา
สุขานนท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38   ครั้ง
29
35860
  นางสาวณัฐณิชา
บุรุษานนท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
30
35861
  นางสาวธัญสิริ
บุณยศิวาพงศ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
31
35862
  นางสาวนันท์นภัส
สนิทอินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
15   ครั้ง
32
35863
  นางสาวปุณณมา
มาสุด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
33
35864
  นางสาวพรรณพัชร
จังก๋า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
31   ครั้ง
34
35865
  นางสาวมัณฑิตา
เวสารัชชนนท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
19   ครั้ง
10   ครั้ง
35
35866
  นางสาวศรัณย์พร
ดีเหลือ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
36
35867
  นางสาวอังศุมาลิน
ทองศรีจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12   ครั้ง