รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32976
  นายธนวัฒน์
หงษ์ยี่สิบเอ็ด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
32984
  นายพจนพิชญ์
มีสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
32987
  นายภาณุภัทร
ใจกลม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
32991
  นายวรุตม์
แดงหน่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
32994
  นายกวิน
โกฎแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14   ครั้ง
6
32998
  นายอรรถสิทธิ์
เผือกไชย
15-03-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33001
  นายอุกฤษฏ์
โพมาตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33009
  นายชินกฤต
ศรีพรหม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15   ครั้ง
9
33011
  นายธนวิทย์
แก้วเมธีกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33019
  นายพงษ์ไทย
การเที่ยง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
33024
  นายภูชิต
เชี่ยวชาญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33027
  นายรัชนาถ
อุตรธรรมานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
13
33029
  นายวัชรพล
ลุนวาสน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33032
  นายศิรวิทย์
วงษ์พรวน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33034
  นายสรวิชญ์
บุตรฟองคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33035
  นายสัมฤทธิ์
เทพบ้านไร่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33038
  นางสาวกัญติมา
สอนแวว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33048
  นายกัญจนภูมิ
เป็งใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
33050
  นายกิตติพัฒน์
ตันตราจินต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
20
33058
  นายทินภัทร
ทุ้ยแป
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33061
  นายนนทพัทธ์
พรหมน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33082
  นายสุรวิช
จิตชู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
33084
  นายอรรถพล
เพ็ญธิสาร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33095
  นายฉายวิชญ์
ทองชั้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
33101
  นายธนกร
กาฝากทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
33108
  นายนพสิทธิ์
ศรีพล
15-03-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35213
  นายชาญชัย
นันชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35214
  นายภัทรพงศ์
เพ็งปาน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35216
  นางสาวเฉลิมขวัญ
โม้เกิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
30
35217
  นางสาวดลยา
มีกล่ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
35218
  นางสาวธมลวรรณ
แปงการิยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35219
  นางสาวธัญธชนก
ชมบ้านแพ้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
33
35220
  นางสาววรรณวนัช
แก้วรักถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35221
  นางสาวอัจฉรา
หงอนไก่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36009
  นางสาวศิริญากร
สลีวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
36
36011
  นายพงศ์ปณต
นาสอน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
37
36038
  นางสาวสุรภา
คิดชอบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง