รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33777
  นายปวริศ
มาดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
33790
  นายวราเมธ
ยาสา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33827
  นายวรินทร
ปรีดิ์เปรม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33846
  นายณัฐวุฒิ
ทองแห้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33866
  นายภาคภูมิ
อ้นอินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33885
  นายคณาพงษ์
พิทูรทัศน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33892
  นายทยาภพ
กาดกอเสริม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33902
  นายพัชระ
ภูจีวร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33904
  นายพิสิษฐ์
บุญล้อม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33930
  นายธวัชชัย
ป่าสัก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33950
  นายศรัณย์
หงษ์ประภาส
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
12
35958
  นายนรบดี
เรืองรัมย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
13
35963
  นายอลงกรณ์
อยู่มงคล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
14
35977
  นายบัณฑิต
ทองศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35987
  นางสาวณิชนันท์
สีสอด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35990
  นางสาวรินลณี
เพลิดเพลิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4   ครั้ง
18
36029
  นางสาวพนิดา
แสนบุญศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36035
  นางสาวศรัณพร
ด้วงปิง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
36041
  นางสาวพรรณษา
ครุธผาสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง