รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33202
  นายสรวิชญ์
สีเขื่อนแก้ว
15-03-2019
 
5   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
33207
  นายกฤษฏิ์
พวงห้อย
15-03-2019
 
3   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33237
  นายวริศ
ใบบัว
15-03-2019
 
4   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33250
  นายฉัตรชัย
จารีกุลย์
15-03-2019
 
8   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33253
  นายชินวัตร
กล่อมบาง
15-03-2019
 
6   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
33260
  นายธนภัทร
รัตนสากล
15-03-2019
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33266
  นายนันทพงศ์
สุวรรณรัตน์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
8
33274
  นายมณฑวรรษ
พาไทยสงค์
15-03-2019
 
4   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
33276
  นายยศกร
อินจ่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
10
33277
  นายรัชชานนท์
เกียรตินอก
15-03-2019
 
5   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33289
  นายเจษฎากร
ธิน่าน
15-03-2019
 
4   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33291
  นายชาญวุฒิ
อู่รอด
15-03-2019
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33295
  นายธนกฤต
ฉิมพลี
15-03-2019
 
6   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33303
  นายนันทวัฒน์
ศรีลับแล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33308
  นายพงศ์พิศุทธ์
คืนประคอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
33312
  นายมงคล
ศรีวิชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33314
  นายวรปรัชญ์
วงษ์เขตร์
15-03-2019
 
4   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
18
33324
  นายอภิวัตน์
อินจันต๊ะ
15-03-2019
 
7   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
19
33328
  นายจิรวัฒน์
หล้ารอด
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
33331
  นายชยางกูร
การุณประชา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33347
  นายธิติ
ทำนุพันธ์
15-03-2019
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
22
33350
  นายปวีณ
เล็กอุทัย
15-03-2019
 
5   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
23
33530
  นายสิริชัย
สุขก้อน
15-03-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33540
  นายเตชณัฐ
บรรพรา
15-03-2019
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34771
  นายนวัตกรณ์
ลำเจริญ
15-03-2019
 
4   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35406
  นายณภัทร
นิลพัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง