รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33636
  นายกัมพล
บุญอยู่
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33762
  นายชนธีร์
สุขเพ็ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33772
  นายธิติ
พรมสอน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33779
  นายพชรภณ
เกตุแย้ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33780
  นายพรเทพ
คำเถื่อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
33793
  นายสรัล
ม่วงเผือก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
33796
  นายอัมรินทร์
เชิดชูจึง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33809
  นายบรรณสรณ์
แก้วโต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33817
  นายไพฑูรย์
มอญเมือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33818
  นายภานุสรณ์
กาศเกษม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
33955
  นายอภิชัย
เชื้อชาติ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
12
35932
  นายกิตติภูมิ
คงคีพ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35937
  นางสาวครองศิริ
จันแจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
14
35951
  นายสนธยา
เกษาธิกิจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35959
  นายพุทธิวัฒน์
อ่อนวงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35960
  นายมงคล
ประเสริฐศิลป์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35962
  นายโยธิน
ชาละวัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35964
  นางสาวเกศริน
อินจันต๊ะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
35965
  นางสาวร่มฉัตร
พลสวัสดิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35966
  นางสาวชลธิชา
อุปะทะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35967
  นางสาวชลาทัย
จินดาเลิศ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35968
  นางสาวน้ำทิพย์
อินมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35969
  นางสาวภัทรพร
วิทรมะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35971
  นางสาวรัตนากร
สุขเกษม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
35972
  นางสาวสุดารัตน์
เพ็ชรเอี่ยม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
35973
  นางสาวอนันตญา
สีแดง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35974
  นายชัยภูมิ
จินดาเลิศ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35975
  นายโชควิวัฒน์
โพธิ์ทองคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35978
  นายเปรมศักดิ์
ไหมสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35982
  นายอุดมชัย
หน่อแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35983
  นายอุดมโชค
หน่อแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35984
  นางสาวกนกรัชต์
รุณสูงเนิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
33
35986
  นางสาวจุฑารัตน์
คงสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
34
35989
  นางสาวพิกุล
แก้วกล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35991
  นางสาวสุชาวดี
นาควัชระ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
35992
  นางสาวสุปรียา
คงศรีแย้ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35993
  นางสาวสุภาวิตา
นาควัชระ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36024
  นางสาวกุลจิรา
บุญชื่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
5   ครั้ง
39
36025
  นายธนโชติ
เจี้ยมกลิ่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
40
36034
  นายนวพล
จันทร์ใส
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง