รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32649
  นายสรวิชญ์
เลาสัตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33073
  นายมาวิน
พิจารณา
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3
33077
  นายวิชยุตม์
มีเกิดมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
4
33128
  นายกฤรกุล
ธนภัทรธุวานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5
33137
  นายณัฐวัตร
อยู่ทิม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33154
  นายภูมินันท์
อ้นภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
33157
  นายรัชพล
จ๋อยคล้าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33164
  นายสิริฤกษ์
มั่นแย้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33165
  นายองอาจ
มะโนปา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33181
  นายธนวุฒิ
ตันดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33189
  นายภาณุพงษ์
แก้วบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
33196
  นายเลิศชัย
ด้วงจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
33211
  นายจักรพันธุ์
แก่นทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
33230
  นายภัทรพล
กุลศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
33235
  นายวทัญญู
ทิพย์เจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
16
33241
  นายอนุรักษ์
สุขจิตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
33261
  นายธนวัฒน์
บัวจันทร์แดง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
18
33272
  นายชิษณุพงศ์
ประจงเศรษฐ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
19
33279
  นายศรันย์
บุญประจวบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
33284
  นายเสกสรรค์
ปฏิสนธิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33305
  นายปรัชญา
หวังเพิ่ม
15-03-2019
 
3   ครั้ง
3   ครั้ง
11   ครั้ง
22
33307
  นายปาฏิหาริย์
ขันตี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
33336
  นายณัฐดนัย
ศรีม่วงสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33362
  นายศุภวัฒน์
นาดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
33364
  นายอนุรักษ์
ทะบาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35348
  นางสาวณัฐกมล
มีร่องลอย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35367
  นายเกียรติศักดิ์
จันบุตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35368
  นางสาวจุฑารัตน์
คำแปง
15-03-2019
 
2   ครั้ง
4   ครั้ง
4   ครั้ง
29
35369
  นางสาวฒีรณัฐ
แก้วคงขำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35370
  นางสาวปภาวรินทร์
จันทร์โท
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35371
  นางสาวพรรณปพร
ทักขินัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
35372
  นางสาวรสนันท์
มากพันธ์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
33
35373
  นางสาวรัตติยาภรณ์
หมอนประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35375
  นายอรรถกร
นาฮุดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35376
  นางสาวชลธิชา
มณีจำนงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35377
  นางสาวชลธิชา
แสนสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35378
  นางสาวญาณิศา
คำสอน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
38
35380
  นางสาวนันทิตา
สังข์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
35381
  นางสาวนิพาดา
เจจือ
15-03-2019
 
2   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35382
  นางสาวปัฏฐาภรณ์
ชมสม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35383
  นางสาวพัณณิตา
ไกรยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง