รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32451
  นายวีรวิชญ์
ฉัตรเจริญชัยกุล
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33118
  นายสหัสวรรษ
รัตนาวิวัฒน์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
6   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33168
  นายกสิณ
ขจรบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33221
  นายธรณิน
บำรุงภักดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33306
  นายปัณณวัฒน์
อินทนนต์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
5   ครั้ง
4   ครั้ง
6
33361
  นายศุภณัฐ
บัวเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35215
  นางสาวจิตรา
โอวาสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35330
  นางสาวปัทมาวดี
แสวงรุจิธรรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35338
  นายก้องชัย
มีรอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35339
  นายโกเมท
คำอ่อง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
7   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35340
  นายเจริญ
มาดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
35342
  นายพรภวิษย์
พรมน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35343
  นายวจนะ
สีตะบุสป์
15-03-2019
 
2   ครั้ง
6   ครั้ง
4   ครั้ง
14
35344
  นายศิวกร
นาคะเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35345
  นางสาวกนิษา
ทองบัว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16
35346
  นางสาวกวินนา
แว่นวิชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35347
  นางสาวณัชชา
อนุจร
15-03-2019
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
18
35349
  นางสาวธนพร
พูลสมบัติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35350
  นางสาวนภัสราวดี
ชินโคตร
15-03-2019
 
1   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35351
  นางสาวนิจวิภา
นึกชัยภูมิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
6   ครั้ง
21
35352
  นางสาวปิ่นอนงค์
อินศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35353
  นางสาวพรนภา
เกษม
15-03-2019
 
2   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35354
  นางสาวพัทธ์ธีรา
พรมเทียน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35355
  นางสาวภูษณิศา
สุริยา
15-03-2019
 
2   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35357
  นางสาวเมทนี
กูลทำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
26
35358
  นางสาวรวิวรรณ
แสนกันดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35359
  นางสาวรักษ์ธิดาภรณ์
นพรัชต์ธนากูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35360
  นางสาววนิดา
มาดอิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
35361
  นางสาวศศิธร
แดงกองโค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7   ครั้ง
30
35362
  นางสาวศิรินทิพย์
ไชยฮะนิตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35363
  นางสาวศุภรดา
ศิลปะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
35364
  นางสาวศุวิภา
แช่อื้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
33
35365
  นางสาวสุจิตรา
บุญทิวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35398
  นางสาวนภาพร
บุญอินเขียว
15-03-2019
 
1   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35401
  นางสาวเจนจิรา
เฉลิมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง