รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32966
  นายกฤตพล
พฤกษาวรกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2
32969
  นายคณิศร
หลาวทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
32970
  นายจุฬจักศ์
โพธิ์งาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
4
32975
  นายธนกริช
ธรรมทัช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14   ครั้ง
5
32977
  นายธนวิชญ์
รัตคธา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
32979
  นายนวภูมิ
พานิชย์วิไล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
32980
  นายปกรณ์
ปราบสมรชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
32981
  นายปิยะเทพ
วงษ์พานิช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
9
32983
  นายพงศ์นิธิศ
ลอยสูงวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
32985
  นายภัคภูมิ
ปิติพรณรงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
32988
  นายภูบดินทร์
พุทธา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
12
32989
  นายรัชพล
เศรษฐธรกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
32992
  นายวัชรินทร์
มีรอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33003
  นางสาวนัยนินทร์
เตโชฬาร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33004
  นางสาวพุทธิดา
ตั้วสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
16
33007
  นายธีรธัช
แก้วจ้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
33008
  นายจารุกิตติ์
เลิศลักษณ์สกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33010
  นายถิรวุฒิ
นันทวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33012
  นายธนาธิป
ศรีสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
33013
  นายธิติวรรธน์
ตาพา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15   ครั้ง
21
33015
  นายนันทวัฒน์
ฟั่นบ้านไร่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33031
  นายศิรวิทย์
ทิพย์เนตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
33033
  นายศุภศิษฏ์
บุญประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33039
  นางสาวชนัฐฐา
ม่วงมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
33040
  นางสาวดวงพร
เมืองใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
33042
  นางสาววรรตนสร
ชินวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
33043
  นางสาววัลภา
คำหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
28
33045
  นางสาวเสาวลักษณ์
สุขใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
29
35212
  นางสาวชนากานต์
ตันพรพิทักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง