รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33126
  นายกรพิสิษฐ์
จันเสนา
15-03-2019
 
12   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
2
33594
  นายกฤษดากร
ม่วงรักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3
33642
  นายธนกร
สุทธะตั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33645
  นายธนวัฒน์
จันทร์ชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33648
  นายธนิษฐ์
ฤทธิ์แจ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33702
  นายพีรพัฒน์
ถิ่นจอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33705
  นายรัชชานนท์
แก้วมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
33709
  นายวุฒิชัย
ทะมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33714
  นายสุทธิภัทร
สันหนองเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
33722
  นายโจเซฟ
อึ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33737
  นายปวริศร
ไพเราะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33748
  นายวชิรวัฒน์
เอื้อจิรวาณิชย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
33752
  นายสหฤทธิ์
ศรีมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33757
  นายกิตติศักดิ์
พิเรนทร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
15
33766
  นายฐากร
เป็งสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33775
  นายบูรพา
สวนสวรรค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33795
  นายสิรวิชญ์
เศรษฐกร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33808
  นายธนากร
ภู่โต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
33815
  นายพีรดนย์
ท่าจ๋อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
20
33823
  นายรัชพงษ์
อินป้อม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33831
  นายศักดิพัฒน์
ทาต่อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33839
  นายไกรศร
ผลไม้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
33842
  นายชนาธิป
มั่นจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
33843
  นายณัฎภณ
เกิดเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
33845
  นายณัฐวัฒน์
ฉิมสอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
33847
  นายดนุสรณ์
ไกลแนว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
33852
  นายธีระพัฒน์
เชื้อจินดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
33864
  นายภัทรณรงค์
ขุนจ้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
33879
  นายพัลลภ
ปาระสุวรรณโณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
33880
  นายกฤตณัฐ
สุฉายา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
33908
  นายมานะชัย
สุวรรณโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
33929
  นายธนารัชต์
ฉิมแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
33931
  นายธีรนันท์
เส้งโสด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
34787
  นายอธินัท
กฤชพงศ์วรา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง