รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34225
  นายศุภวิชญ์
ชัยบู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34248
  นายกิตติชัย
พรมแก้วต่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34266
  นายปิยพนธ์
อินผูก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34270
  นายภัทรธร
แพร่น่าน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34277
  นายศิรวิทย์
ชำปาน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34283
  นายอิทธิพล
ภู่สิงห์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34288
  นายณัฐกฤษฏิ์
ห่อทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34290
  นายณัฐพล
สีมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34303
  นายปิยพัทธ์
อินผูก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34316
  นายศุภวิชญ์
คำมาตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34323
  นายอมรเทพ
สุขโข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
34325
  นายกมลนัทธ์
ประวัง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
34329
  นายจักรกฤษณ์
เรืองประพัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
34330
  นายจิรพันธ์
เหลี่ยมมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34343
  นายธัญญ
ชำนาญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34352
  นายเมธัส
ลาภชัยเจริญกิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34370
  นายฐิติกร
เมืองก่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34386
  นายปฏิภาน
แก้วเปี้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34405
  นายอภิสิทธิ์
จุลอักษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34420
  นายธนวินท์
วังวาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34425
  นายนิพพิชฌน์พล
หฤทัยวิจิตรโชค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34427
  นายปฐมพงศ์
ไชยพันธุ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34434
  นายภัคพล
ต่อมหล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34448
  นายกฤษณพัฒน์
รัฐวัช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34476
  นายภีรเมษฐ์
รักสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34485
  นายสหภาพ
กูลไข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34491
  นายกฤตเมธ
คำเหม็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34512
  นายบริวัฒน์
ช่างใหม่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34522
  นายวรรณฉัตร
เกิดมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
34536
  นายณฤทธิ์
อาณาเขตต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36479
  นายเปนไท
เพ็งวัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36480
  นายวีรวิชญ์
ลาดใหล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
33
36481
  นางสาวเกตน์สิรี
ขันธ์คุปต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36482
  นางสาวธณิสร
นิยมเพ็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36483
  นางสาวปิยะฉัตร
ยิ้มยันยงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36484
  นางสาววริษา
แดงสด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
36485
  นางสาวสุวัจนี
นามบุดดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
37230
  นายปรมี
รัตนขจรศักดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง