รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
2
34214
  นายพงศพัศ
รอดพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34215
  นายพลชนก
พิมลศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34218
  นายพุทธกร
จันทร์ไพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34244
  นายกษิดิศ
จันทร์ใช้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
34253
  นายไชยภพ
ก้อนเครือ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34254
  นายณภัทร
ปวงจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34276
  นายศตพล
สืบจ้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34278
  นายศุภกฤต
พรวนทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34279
  นายสิทธิโชค
สอนมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
11
34305
  นายพิรพัฒน์
สุขใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34307
  นายภูรีนล
มิ่งฉาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34336
  นายชายชยุตม์
อาริยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34338
  นายณัฐชนน
คำคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
34342
  นายทรรณรต
วิชัยโน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
16
34350
  นายภัทรภณ
ฟองดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34361
  นายสรวิชญ์
เกื้ออารีนันทวุฒิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34385
  นายนวัตไชย
ไชยคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34421
  นายธฤษณัช
สมประสงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34438
  นายวงศ์วริศ
ชัติยศทองเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
34453
  นายชัยพัฒน์
ถาวรวีย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34457
  นายณัชพล
นันท์แลบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34461
  นายธนธรณ์
ภาคีศิล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34466
  นายปฐมฤกษ์
มั่นสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34493
  นายคมสันต์
ถ่ายเกิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
34554
  นายภาณุพงษ์
อินกล่ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34560
  นายวรินทร
เศรษฐธรกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36005
  นายกิตติภูมิ
ส่ำแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36007
  นายไอศูรย์
พวงชัยยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36026
  นายบูรณ์พิภพ
ศรีคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36039
  นายอนาวิล
แสงสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
36447
  นางสาวกนกพร
ศรีวิโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36461
  นางสาวพิชยาพร
ทะใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36466
  นางสาวอภิสิริ
มีทรัพย์หลาก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36469
  นายเก้าปรัชญา
ขำคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36470
  นายจิรวัฒน์
เขียวคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
36473
  นางสาวณัฐธนศรณ์
กุลท้วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36475
  นางสาวอนุสลิน
เรือนคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36476
  นางสาวอภิรดี
ดวงมะโน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36478
  นายนิติภูมิ
วิริยะพงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
37229
  นางสาวกรรณิการ์
ไชยคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง