รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
32990
  นายวรากร
จำปา
15-03-2019
 
5   ครั้ง
22   ครั้ง
1   ครั้ง
2
33598
  นายชนาธิป
จงเจริญพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33599
  นายชนาธิป
บุญรักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33612
  นายปภพพงษ์
ท้องฟ้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33641
  นายธนกร
รักนิยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
6
33672
  นายสุรกิต
คงอภัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33673
  นายสุรวุฒิ
มะลิวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33674
  นายเสฏฐนันท์
แก้วคต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33692
  นายนภัทรกร
กมลสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33712
  นายสาธิต
แก้วพวงใหม่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33716
  นายการัณยภาส
อยู่สุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
33718
  นายจักรพันธ์
อินทมินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33719
  นายจิรภัทร
ทองเปรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33724
  นายชนาณุวัฒน์
ศรีทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33726
  นายณัฐนันท์
ทองเชิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
16
33732
  นายธรรธร
คำด้วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33744
  นายภูชิต
เฟื่องมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33745
  นายภูมิชาย
วงษ์สละ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33754
  นายอรรถพล
บุตรกมล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
21   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33782
  นายพิชชาภพ
สุขพัสสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
21
33783
  นายพีรภาส
เหรียญเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33803
  นายโจ
หลิว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
2   ครั้ง
23
33828
  นายวิธวิศน์
ภูนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33841
  นายจีราวัฒน์
สุกสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
25
33855
  นายนฤภัทร
สาหร่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
26
33899
  นายพงศธร
สิงห์คำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
27
33906
  นายพุฒิสรรค์
โต๊ะสงวนพันธุ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34158
  นางสาวพิมพ์ลดา
พัทดิพันธ์ปรีดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35868
  นายณภัทร
แย้มเยื้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35887
  นางสาวสิริยากร
พรามบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35889
  นายนภสินธุ์
ไชยสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35890
  นายพชร
ขันอาษา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35891
  นายวรเวท
เติมใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35893
  นายอนันตชัย
ดีบาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35900
  นางสาวไอศวรรย์
กันเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
36
35919
  นางสาวณัฐธิดา
แสงวิจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง