รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34207
  นายธนา
ทับเกษม
16-05-2019
 
1   ครั้ง
8   ครั้ง
7   ครั้ง
2
34209
  นายนวพล
เณรเนือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
34232
  นางสาวณิชา
จารุชวลิต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง
4
34244
  นายกษิดิศ
จันทร์ใช้
16-05-2019
 
1   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34261
  นายธีระพล
จ๋อยเจียม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34265
  นายปวีรกิตติ์
นนทธิ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
18   ครั้ง
6   ครั้ง
7
34267
  นายพงศ์พิชา
เผื่อนยิ้ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
8
34271
  นายเมฆาวินท์
ยุทธภิญโญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
5   ครั้ง
9
34278
  นายศุภกฤต
พรวนทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34285
  นายจักรภัทร
ชมภู่
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34286
  นายจักรภัทร
พลอยเล็ก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34287
  นายชโยดม
ศรีน้อย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
34293
  นายธนบดี
อยู่นุ้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
34295
  นายธนวัฒน์
ดวงตาน้อย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
2   ครั้ง
15
34306
  นายภัชรวุฒิ
ยศตะโคตร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
16
34309
  นายราชกิจ
แจ่มรัตนโสภิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34310
  นายวชิรวิทย์
กล่ำใจดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
18
34314
  นายศิริพงษ์
น้อยท่าช้าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
34320
  นายเสฎฐวุฒิ
วังถา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34321
  นายอนุภัทร
วันเสาร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
34328
  นายเกียรติศักดิ์
เนียมท่าเสา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
34345
  นายปริญญา
แก้วคต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34354
  นายรัฐยุฑ
เฉยปัญญา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34357
  นายวสุธา
จ่าโนนสูง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
34364
  นายอนุศักดิ์
สร้อยสุวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
26
34398
  นายวชิรวิชย์
พวงศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36446
  นายจตุพงศ์
มีรินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36454
  นายกฤษฎา
ใจแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36456
  นางสาวชรีรัตน์
ม่อนครุฑ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
30
36457
  นางสาวณัฎฐธิดา
ปาลาศ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36458
  นางสาวถิรพร
คงมั่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36459
  นางสาวธัญญารัตน์
แก้วแสงจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
6   ครั้ง
33
36462
  นางสาวระพีพรรณ
สวนม่วง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
3   ครั้ง
34
36465
  นางสาวเสาวลักษณ์
นาคทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
2   ครั้ง
35
36468
  นางสาวอัยย์รดา
วงค์ชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
4   ครั้ง
36
36471
  นางสาวกนกวรรณ
แก้วดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
37
36472
  นางสาวกัญญา
จันทร์ลภ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36474
  นางสาวรินรดา
มาน้อย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36477
  นางสาวอลิชา
วิศนุกร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง