รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33555
  นายกิตติทัต
มาเพ้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
33557
  นายชัยวรวัฒน์
ชัยวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33564
  นายธนกร
วรรณจักร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33577
  นายวิชยุตม์
ภวภูตานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33579
  นายศมพร
มีเกิดมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
6
33600
  นายณัฏฐ์ดนัย
วุฒิชัยอภิรมย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
7
33603
  นายธนกฤต
อมรเทวภัทร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33617
  นายยศกร
ราชวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33620
  นายวรอรรถ
ปัทมะสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33622
  นายศุภกฤติ
แป้งหิรัญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
33625
  นายสุรศักดิ์
เพิ่มพิพัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
33626
  นายอธิป
ภมะราภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
33643
  นายธนพนธ์
ไพรเจริญวรกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33651
  นายนริศร์
บุญอินเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33655
  นายปิยวัฒน์
ศรีโยธา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
33693
  นายนิธิกร
มั่งคั่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33694
  นายปกรณ์
หลวงกว้าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33699
  นายพลวรรธน์
กลิ่นแย้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
33711
  นายสถาพร
ลำไย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33720
  นายจิระพงศ์
พลประถม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33731
  นายธนากร
คนหลัก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33743
  นายภาวิต
ธนภูมิชยกร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
33746
  นายร่มเย็น
มีอินทร์ถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
33751
  นายสรวิศ
บุญมากาศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
33759
  นายคุณากรณ์
เลี้ยงประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
33765
  นายเชาว์วัศ
ทองหาร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
33820
  นายภูวนัย
ใบบัว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
33874
  นายอธิบดี
มีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35876
  นางสาวศุภลักษณ์
ทองเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35877
  นางสาวสุธีราพิชญ์
มูลนาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35880
  นายธนภัทร
เฮียงก่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
35881
  นายรัชพล
แปงการิยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
33
35883
  นางสาวจารุวรรณ
แม่งมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
35886
  นางสาวศิริประไพ
รวดพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35892
  นายศิริยศ
กาวินัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35894
  นางสาวฐิติมนต์
สุริยศักดิ์ภูบดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35896
  นางสาวธารารัตน์
สาหร่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
38
35897
  นางสาวนฤมล
เจี้ยมกลิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35898
  นางสาวเบญจมาศ
จันทร์สว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35908
  นางสาวธิดารัตน์
สวัสดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง