รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34169
  นายถิรฉัตร
เจริญศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34194
  นางสาวจามิกร
ภู่โต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34196
  นางสาวณัทนันท์
ทองกระสัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34198
  นางสาวธนภรณ์
คงอยู่
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34201
  นางสาวภัคภร
ชวธนาธิคุณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
6
34204
  นายณภัทรกร
เป็งใจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34222
  นายวิริทธิ์พล
ภูสมศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
8
34226
  นางสาวปัทมพร
เชตุทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
9
34233
  นางสาวทักษ์ณภัทร
อินมูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34240
  นางสาววาริศา
เล็กวิไล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
11
34241
  นางสาววิชญาดา
มณฑาทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7   ครั้ง
12
34246
  นายกันตพงศ์
ปัญญา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
7   ครั้ง
13
34249
  นายไกรวุฒิ
ดาคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
14
34251
  นายจิรกิตติ์
แห้วศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3   ครั้ง
15
34259
  นายธนวิชญุ์
ทิพย์วิชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
1   ครั้ง
16
34260
  นายธิติพล
แพ่งเมือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34272
  นายรัฐชานนท์
สมศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
18
34275
  นายวิชญะ
ระมัด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
34280
  นายสุทิวัส
จูยา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5   ครั้ง
20
34291
  นายเดชาธร
รภาจิตติกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
34292
  นายทนุ
จันศรีงาม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
22
34296
  นายธรรมธัช
แสงอุไร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
23
34297
  นายธีรภัทร
บัวเพชร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34301
  นายปกครอง
ทองคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2   ครั้ง
25
34302
  นายปณิธาน
ปานใย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
34327
  นายกิตติภณ
แก้วเปี้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34389
  นายปัณณทัต
น้อยนิตย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34402
  นายสิรวิชญ์
เชียงส่ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
5   ครั้ง
29
34447
  นายเอกดนัย
ผุดผ่อง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
30
36445
  นางสาวปิยะดา
อ๊อดบำรุง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
31
36448
  นางสาวกัญญาณัฐ
ขวัญตน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5   ครั้ง
32
36449
  นางสาวชุติกาญจน์
ธรรมใจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
33
36450
  นางสาวปิ่นกนก
กมลสะอาด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36451
  นางสาวมณีกร
เกิดเจริญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36453
  นางสาวอภิชญา
ต๊ะปัญญา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36455
  นางสาวกมลทิพย์
ยาท้วม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
37
36460
  นางสาวปภัสรา
ประกอบแนม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3   ครั้ง
38
36463
  นางสาวสิริกุล
พิชัยล่า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36464
  นางสาวสุวรรณพร
อยู่รอด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
40
36467
  นางสาวอัจฉรา
สีคำทา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง