รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34170
  นายธนกร
แก้วทอง
16-05-2019
 
10   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
2
34171
  นายธนกฤต
ยาตรา
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3
34172
  นายธนัช
เมฆหมอก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34193
  นายอณุศิษฏ์
วงศ์วิเศษ
16-05-2019
 
11   ครั้ง
8   ครั้ง
7   ครั้ง
5
34200
  นางสาวนิธิพร
นนทการ
16-05-2019
 
10   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง
6
34203
  นายกฤษณ์ศิธัช
ฐิติโภคา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
6   ครั้ง
7
34206
  นายธนบดี
จิตติธาดา
16-05-2019
 
10   ครั้ง
14   ครั้ง
7   ครั้ง
8
34211
  นายบรรณวิชญ์
เพ็ชรสำราญ
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
9
34217
  นายพิทักษ์พล
วันแว่น
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34219
  นายภัทรพล
สนโต
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11
34220
  นายภาคภูมิ
เพ็ชร์เอี่ยม
16-05-2019
 
10   ครั้ง
7   ครั้ง
5   ครั้ง
12
34221
  นายภูมิพัฒน์
จันทร์สุภาเสน
16-05-2019
 
10   ครั้ง
6   ครั้ง
3   ครั้ง
13
34223
  นายวุฒินันท์
อิ่มเอม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
34224
  นายศิรสิทธิ์
หิงสุวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34247
  นายกานต์กวิน
ดีณรงค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34252
  นายชุติเทพ
วงษ์กาวิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
17   ครั้ง
4   ครั้ง
17
34255
  นายณัฐภัทร
เรืองพิพัฒน์
16-05-2019
 
10   ครั้ง
4   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34256
  นายดลสันติ์
โพธิแก่ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
19
34274
  นายวัฒนากรณ์
วรวัตสิริพงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง
20
34281
  นายเกศพล
เผือกชาย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
34768
  นายก้องภพ
จันทระพงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
22
36435
  นายภารุพงษ์
ชูมงคล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
24
36437
  นางสาวจินดามณี
ผาทอง
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
25
36438
  นางสาวประภัสสร
ขันธกูล
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
26
36439
  นางสาวพรนภัส
ศิริไทย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
27
36440
  นางสาวรักษิณา
ตุนาค
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
28
36441
  นางสาวลัดดาวัลย์
ชุ่มจันทร์
16-05-2019
 
10   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
29
36442
  นางสาวศศิพิมพ์
แก้วบุญมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
8   ครั้ง
30
36443
  นางสาวสรัลนุช
คงทอง
16-05-2019
 
10   ครั้ง
7   ครั้ง
7   ครั้ง
31
36444
  นางสาวหทัยชนก
ขิงหอม
16-05-2019
 
10   ครั้ง
5   ครั้ง
7   ครั้ง