รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33571
  นายปพน
หิตมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33572
  นายพิฆเนศ
อิ่มแจ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33580
  นายศิวรักษ์
ศรีเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33581
  นายสุเมธ
ทัพศรีสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
33583
  นายหมื่นไวย
ศรีหมื่นไวย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
33596
  นายกิจการ
ใสสีสูบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33602
  นายดานิเอเล่
กาลิ๊ซซี่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33605
  นายธนพงษ์
กิ่งเส็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
33614
  นายปิยพัทธ์
บัวสมบูรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
33616
  นายพีรดนย์
บูรณะถาวร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33618
  นายรชต
มีรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33619
  นายรัชชานนท์
เคลือบมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
33629
  นางสาวทักษพร
กองเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
33630
  นางสาวพิชญาภัค
แพ่งเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
15
33632
  นางสาวรัฐนันท์
ทองอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33637
  นายกีรติ
รักสัจจา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
33638
  นายณนทัช
ยาวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33649
  นายธีรภัทร
ตรีวิมล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20   ครั้ง
19
33662
  นายเมธัส
สังฆพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
33664
  นายวงศธร
การุณประชา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
33684
  นายชัยรัตน์
ทองมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
33924
  นายณฐภัทร
เคน้ำอ่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
34769
  นายอภิวัฒน์
พฤฒิวรกุลชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35854
  นายพฤหัส
มณีกาญจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35855
  นายภูวนาท
ฉิมสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35856
  นายศุภชัย
เบ้าทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35857
  นายสิรวิชญ์
คำถาเครือ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35858
  นางสาวกัญญา
อัมรินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35859
  นางสาวชนัญชิดา
สุขานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35860
  นางสาวณัฐณิ
บุรุษานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35861
  นางสาวธัญสิริ
บุณยศิวาพงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35862
  นางสาวนันท์นภัส
สนิทอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35863
  นางสาวปุณ
มาสุด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35864
  นางสาวพรรณพัชร
จังก๋า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35865
  นางสาวมัณฑิตา
เวสารัชชนนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35866
  นางสาวศรัณย์พร
ดีเหลือ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35867
  นางสาวอังศุมาลิน
ทองศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง