รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34235
  นางสาวธันยากรณ์
ดวงอิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
34289
  นายณัฐนนท์
อินมณเทียร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34334
  นายชาญชัย
คำพวง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34340
  นายณัทพัฒน
เอื้อเฟื้อ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34362
  นายสุดเขต
คำจันทึก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34381
  นายธีรพัฒน์
ทิพย์ลุ้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
7
34410
  นายชนกันต์
แก่นจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34468
  นายปุริม
ดาระอินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
34540
  นายธนวัฒน์
อินทนนต์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34541
  นายธีรชัย
เอี่ยมท่า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36020
  นายทวีศักดิ์
สีตุ้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36560
  นายพิทยุตม์
ปานน้อย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36580
  นายธีรัช
ยอดสิงห์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36581
  นายปาฏิหาริย์
คำภิระแปง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36583
  นายภัทรพล
จุลโสด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36584
  นายสหรัก
อินจันต๊ะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36586
  นายสุทธิพงษ์
รักไทย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36587
  นายอภิเชษฐ์
มะลิ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36592
  นางสาววิชญาดา
อินสืบ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36593
  นางสาวสุผึ้งฤดี
ปีปวน
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง