รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34334
  นายชาญชัย
คำพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34340
  นายณัทพัฒน
เอื้อเฟื้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34362
  นายสุดเขต
คำจันทึก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34381
  นายธีรพัฒน์
ทิพย์ลุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
5
34410
  นายชนกันต์
แก่นจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34468
  นายปุริม
ดาระอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
7
34540
  นายธนวัฒน์
อินทนนต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
34541
  นายธีรชัย
เอี่ยมท่า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35979
  นายภาณุวัฒน์
ใสนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10
36020
  นายทวีศักดิ์
สีตุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36560
  นายพิทยุตม์
ปานน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36580
  นายธีรัช
ยอดสิงห์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36581
  นายปาฏิหาริย์
คำภิระแปง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
36583
  นายภัทรพล
จุลโสด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36584
  นายสหรัก
อินจันต๊ะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
36586
  นายสุทธิพงษ์
รักไทย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36587
  นายอภิเชษฐ์
มะลิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36589
  นางสาวพาขวัญ
อวยชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
36592
  นางสาววิชญาดา
อินสืบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36593
  นางสาวสุผึ้งฤดี
ปีปวน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง