รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33772
  นายธิติ
พรมสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33777
  นายปวริศ
มาดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33790
  นายวราเมธ
ยาสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33793
  นายสรัล
ม่วงเผือก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33813
  นายพงศธร
ทองประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2   ครั้ง
6
33817
  นายไพฑูรย์
มอญเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33827
  นายวรินทร
ปรีดิ์เปรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
33846
  นายณัฐวุฒิ
ทองแห้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
33866
  นายภาคภูมิ
อ้นอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
33885
  นายคณาพงษ์
พิทูรทัศน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
12
33892
  นายทยาภพ
กาดกอเสริม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
33893
  นายธนดล
เรืองประพันธุ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
14
33902
  นายพัชระ
ภูจีวร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
33904
  นายพิสิษฐ์
บุญล้อม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
33928
  นายธนาธิป
แก้วหล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
33930
  นายธวัชชัย
ป่าสัก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
18
33950
  นายศรัณย์
หงษ์ประภาส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
19
35958
  นายนรบดี
เรืองรัมย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35960
  นายมงคล
ประเสริฐศิลป์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35961
  นายยุทธนา
ทองอ่ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35963
  นายอลงกรณ์
อยู่มงคล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
35977
  นายบัณฑิต
ทองศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35979
  นายภาณุวัฒน์
ใสนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35980
  นายเสกสรรค์
แซ่ลิ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
26
36029
  นางสาวพนิดา
แสนบุญศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36041
  นางสาวพรรณษา
ครุธผาสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง