รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33636
  นายกัมพล
บุญอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
33762
  นายชนธีร์
สุขเพ็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
33779
  นายพชรภณ
เกตุแย้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
33780
  นายพรเทพ
คำเถื่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
33796
  นายอัมรินทร์
เชิดชูจึง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
33809
  นายบรรณสรณ์
แก้วโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
33818
  นายภานุสรณ์
กาศเกษม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33955
  นายอภิชัย
เชื้อชาติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
9
35932
  นายกิตติภูมิ
คงคีพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35937
  นางสาวครองศิริ
จันแจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11
35951
  นายสนธยา
แสงสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35959
  นายพุทธิวัฒน์
อ่อนวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35962
  นายโยธิน
ชาละวัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35964
  นางสาวเกศริน
อินจันต๊ะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
35965
  นางสาวร่มฉัตร
พลสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
16
35966
  นางสาวชลธิชา
อุปะทะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
35967
  นางสาวชลาทัย
จินดาเลิศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35968
  นางสาวน้ำทิพย์
อินมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35969
  นางสาวภัทรพร
วิทรมะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
35971
  นางสาวรัตนากร
สุขเกษม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35972
  นางสาวสุดารัตน์
เพ็ชรเอี่ยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
22
35973
  นางสาวอนันตญา
สีแดง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35974
  นายชัยภูมิ
จินดาเลิศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35975
  นายโชควิวัฒน์
โพธิ์ทองคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35978
  นายเปรมศักดิ์
ไหมสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35982
  นายอุดมชัย
หน่อแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35983
  นายอุดมโชค
หน่อแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35984
  นางสาวกนกรัชต์
รุณสูงเนิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
29
35986
  นางสาวจุฑารัตน์
คงสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
30
35987
  นางสาวณิชนันท์
สีสอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35989
  นางสาวพิกุล
แก้วกล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35990
  นางสาวรินลณี
เพลิดเพลิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4   ครั้ง
33
35991
  นางสาวสุชาวดี
นาควัชระ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35992
  นางสาวสุปรียา
คงศรีแย้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35993
  นางสาวสุภาวิตา
นาควัชระ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36023
  นางสาวกัญญ์วรา
แก้วรักถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
37
36024
  นางสาวกุลจิรา
บุญชื่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
5   ครั้ง
38
36025
  นายธนโชติ
เจี้ยมกลิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36034
  นายนวพล
จันทร์ใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36035
  นางสาวศรัณพร
ด้วงปิง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง