รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34235
  นางสาวธันยากรณ์
ดวงอิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
34289
  นายณัฐนนท์
อินมณเทียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34333
  นายชลกานต์
ศรีอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34395
  นายภูริภัทร
เมธาภาวะกรกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34422
  นายธิชานนท์
ทิพย์พรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
34472
  นายพุฒิชัย
แก้วกุลศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34482
  นายศิริพันธ์
ทิมยิ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34484
  นายศุภกิจ
สุวรรณเกาะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34487
  นายอภิชาติ
คำสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35399
  นายอภิรักษ์
ร่องสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36003
  นางสาวถิรดา
นาสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36004
  นางสาวกุลชา
นิโรจน์รัมย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
36554
  นายกิตติชัย
ทองนัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36555
  นายจีระวัฒน์
คำไท้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36557
  นายชวลิต
อินธิแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36558
  นายณัฐนนท์
คำบุญเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36561
  นายพุทธิพงษ์
เมืองปีทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
36562
  นายรัชตะ
รัตนะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36563
  นายวุฒิชัย
นาควิจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36565
  นางสาวคณาภรณ์
ปานคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36566
  นางสาวชลธิชา
เกตุสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36567
  นางสาวธนารีย์
หวังคู่กลาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36568
  นางสาวภัคจิรา
จันทร์สุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36570
  นางสาวปิติกาญจน์
จันทร์พันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36571
  นางสาวพรรณนิภา
จิตรแจ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
26
36572
  นางสาวพิมลพรรณ
นครไทย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36573
  นางสาววจีชนก
แร่กุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36574
  นางสาววรัญญา
สุขนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36575
  นางสาวศิรินภา
แพรพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36576
  นางสาวสาวิตรี
อยู่สุขสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36577
  นางสาวอนัญญา
ยิ้มเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36578
  นางสาวอัจฉริญา
แสนนก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36579
  นายธนธรณ์
การินตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36582
  นายพงศกร
เกตุแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36588
  นางสาวนันท์นภัส
สุขจิตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36590
  นางสาวเพชรมณี
นาคมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36591
  นางสาวรัตนาภรณ์
ทรัพย์ชัยชาญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36594
  นางสาวอภิสรา
ราชสีมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง