รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33830
  นายวีระศักดิ์
สิงห์สาธร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34180
  นายพงศกร
สุวะนิช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34208
  นายธิติกรณ์
เลี้ยงเชื้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34242
  นางสาวอภิชญา
สุขเสริมศาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34284
  นายจตุรวิชญ์
คล้ายปิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
6
34312
  นายวรากร
จันทร์เผิบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34318
  นายสิรวิชญ์
เชี่ยววิทย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34332
  นายชนพัฒน์
ทัดเที่ยง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34348
  นายพสิษฐ์
สังข์ศาสตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34367
  นายเจษฎาพร
คำพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
34380
  นายธีรเดช
วรรณวรกิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34392
  นายพชร
ศรีสมบัติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34444
  นายสุภัทร
มั่นจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34449
  นายกันต์กฤต
หลงมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34465
  นายบารมี
คำแสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
16
34477
  นายภูมิไท
ศิริสมบูรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34499
  นายชวกร
ภูถาวร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34502
  นายณัฐยศ
วังล้อม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34519
  นายรัชพล
นาคน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34525
  นายศิริโชค
ศิริเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34553
  นายภาคิน
คำสาเลา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
22
34567
  นายอธิวัฒน์
พฤฒิวรกุลชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35343
  นายวจนะ
ลีตะบุสป์
15-03-2019
 
2   ครั้ง
6   ครั้ง
4   ครั้ง
24
36540
  นายเจตนิพันธ์
เพ็งเปิ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36541
  นายพงศกร
โคทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
36542
  นายศุภชัย
ฟุ่นปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36543
  นางสาวธิดารัตน์
สีสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36544
  นางสาวปร๊ณาภา
ทองพาณิชย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36545
  นางสาวสิรินดา
บุตรโสภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36546
  นายกฤษฎิ์ชญาภณ
สกุลดีรัศมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
31
36547
  นายจารุกิตต์
เยาวชินาการ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36548
  นายธนวัฒน์
มีอ่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36549
  นายวุฒิชัย
กุลศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36552
  นางสาวรินรดา
เกียรตินอก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36553
  นางสาวสุภัสสร
รัตนมาโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง