รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34164
  นายชยานันต์
ชำนาญยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34167
  นายณัฐปพน
รอดเนียม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34174
  นายธัญ
รัตนศิริกุลชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34176
  นายนิธิพล
เพ็ญธิสาร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34177
  นายบวรทัต
เกิดส่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34178
  นายปัณณวิศ
ขวัญเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34179
  นายไผทพัฒน์
โมลี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8
34181
  นายพณิชพล
วงษ์พรวน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34182
  นายพิชิตชัย
กุดคล้าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34183
  นายพิทวัส
ทับแว่ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34184
  นายภูวรัตน์
พึ่งเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34186
  นายรัชภัทร
เศรษฐธรกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34187
  นายรามนรินทร์
ตั๋นคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34188
  นายวชิรดิตถ์
สีนาค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34189
  นายสรเชษฐ์
มีปา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34190
  นายสิรภพ
โพธิ์งาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34191
  นายสิรวิชญ์
ภูริสัตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34192
  นายสิระ
อินสัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34195
  นางสาวชนาภัทร
เกิดส่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34202
  นางสาวสิรภัทร
บัตรมาก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34212
  นายบรรณวิชญ์
ทองอู๋
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34213
  นายปัณณวิชญ์
เกตุทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34231
  นางสาวณัฐณิชา
ทักทอนพงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34237
  นางสาวพัชรีพร
ชัชวาลย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
34258
  นายธนนันท์
วรรณทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34269
  นายภวพัฒน์
จันทร์วงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34273
  นายวชิรวิทย์
ผาสีกาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36433
  นางสาวศุภาพิชญ์
สมอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง