รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34905
  นายพีรณัฐ
อินทร์สมใจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34929
  นายชานนท์
ประภัสสร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34946
  นายยศนนท์
เมืองรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34973
  นายณัชพล
ศรีสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35015
  นายณัฐนันท์
เตชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35021
  นายเนติพล
ไชยเทือง
16-05-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
35031
  นายรัชชานนท์
อ่อนนิ่ม
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35036
  นายสหรัตน์
แสงสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35038
  นายสุทธกานต์
คุ้มอักษร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35057
  นายณรงค์ชัย
อ่ำแจ้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35064
  นายบัณธวิทย์
วันควร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35066
  นายปฐมพร
ทาต่อย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35079
  นายศุภมิตร
ศรีเงิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35082
  นายสุเมธ
สุ่มสังข์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35088
  นางสาววิมลรัตน์
แก้วกู่
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35127
  นางสาววิลาวัลย์
จรจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
35152
  นายนนทพัทธ์
สังข์จันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35160
  นายเพิ่มพูนทรัพย์
เพ็ชรเอี่ยม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35161
  นายภัทรพล
คำบัว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35184
  นายณัฐพงศ์
โบสถ์เหลี่ยม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36019
  นายอกนิษฐ์
นันตา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
37155
  นายชาญเมธา
สงวนทรัพย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
37156
  นายธนวัฒน์
ศาลารักษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
37157
  นายปุญญพัฒน์
อินมณเฑียร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
37158
  นายพชรพล
สิงห์แก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
37159
  นายภูมิรพี
ม่วงพันธ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
37160
  นายยอดกมล
คุณวุฒิ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
37161
  นายสวรินทร์
แวงชัยภูมิ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
37162
  นายอภิชาติ
โกศัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
37163
  นางสาวขวัญแก้ว
สีหนาท
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
37164
  นางสาวณัฐธิดา
เวียงสิมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
37165
  นางสาวนันทวรรณ
อิ่นอ้าย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
37166
  นางสาวพรทิพย์
แพทย์เกษร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
37167
  นางสาวภักดิ์กมล
ธีระโรจนารัตน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
37168
  นางสาวรัตนาภรณ์
ทองเฟือย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
37169
  นางสาวรินมณี
บุญชู
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
37170
  นางสาววราพร
แก้วสอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
37171
  นางสาวสิรินันท์
ชมคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
37172
  นางสาวสุพัตรา
ชัยสีหา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
37232
  นางสาวนรินทร์พร
แหยมคง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35055
  นายชัชชัย
แสงเทียน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง