รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34300
  นายนัทฐนันท์
เปล่งศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34319
  นายเสกสรร
ศรีลำยงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34341
  นายต้นเรือ
แสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34360
  นายสกุลศักดิ์
แตงเพ็ชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34387
  นายปฏิภาณ
สินคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34393
  นายพันธวัช
นาทัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34396
  นายรชต
จันทร์สุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34416
  นายทองพิทักษ์
สนโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34460
  นายธนโชติ
สายมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10
34463
  นายนพดล
คำหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34464
  นายบวรภัค
ภู่บุบผา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34478
  นายภูวิศ
กันยะมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
34492
  นายกฤษฎา
ลำใย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34528
  นายอภิวัฒน์
วัฒนวิกย์กรรม์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34533
  นายเชาวพิสิฐษ์
ปันลาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
16
34537
  นายณัฐภัทร
แสงรัศมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34545
  นายนภัสชกร
ขวานา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
34767
  นายกุลชาติ
เขาวิเศษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36021
  นายวิถีไทย
รามี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36520
  นายจักรพงษ์
มานุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36521
  นายจิระศักดิ์
ทองเณร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36522
  นายณัฐดนัย
ขำดำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36524
  นายสยมพล
แดงใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36525
  นางสาวกนกวรรณ
ทองอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36526
  นางสาวกมลวรรณ
มุ่งดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
36528
  นางสาวดาวปรายฟ้า
ครามวิชิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36529
  นางสาวทักษพร
เขตบรรพต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
29
36530
  นางสาวทิพย์จุฑา
สิงห์ลอ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36531
  นางสาวธันยพร
สีนวนดำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36532
  นางสาวปทิตตา
เจริญจิตต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36534
  นางสาวปรายฟ้า
สินเหล็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
36535
  นางสาวปรารถนา
ยางนอก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36536
  นางสาวปัณณพร
ตันติ์พลาผล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36537
  นางสาววาสนา
แจ่มแค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36538
  นางสาวสิริรัตน์
เดชพละ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
37
36539
  นางสาวอริสา
ปัญญาคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36597
  นายสหัสวรรษ
พ่วงบางโพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง