รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34205
  นายตรีชิต
เอี่ยมประพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34210
  นายนันทิพัฒน์
อินาบะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34250
  นายจิณณพัต
คำสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34264
  นายนิลพัทธ์
สุวรรณอาศน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34365
  นายอาณัฐชัย
กาวิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34368
  นายชลชัย
เริงเสรีย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34372
  นายณรงค์ภพ
ชุ่มกลิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34374
  นายณัฐนันท์
บางจั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34384
  นายนรินทร์
โสรัจจพล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34388
  นายปรเมษฐ์
เตชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34390
  นายปารมี
แสงนิล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34394
  นายภัทรวิทย์
ปิ่นทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34397
  นายวชิรวิชญ์
เลือดนักรบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
14
34411
  นายชูกช
เขื่อนนันท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
34423
  นายธีระศักดิ์
เพ็งถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
34424
  นายนิธินันท์
สุกันทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34433
  นายพีระศักดิ์
คงดีได้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34446
  นายอัครชัย
ทับทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34455
  นายชิษณุพงษ์
คงประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34488
  นายอรรฆรัตน์
สอนแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34510
  นายอติคุณ
ชูวิทย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
34542
  นายธีรดา
ทองอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34547
  นายปฏิภาณ
มีรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35394
  นายเกียรติศักดิ์
วรรณโพธิมุกข์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35395
  นายอภิวิชญ์
สว่างแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36452
  นางสาวสุธิชารัชต์
ทวีวัชต์ธนะกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
36508
  นายกิตติพศ
เนียมเปีย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36509
  นายณฤพงษ์
นาวา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36510
  นายพิภพภัทร
มีพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36511
  นายภูวณัย
เล็กอุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
36512
  นางสาวกชกร
คำบุญมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36513
  นางสาวกาญจนา
นาคมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36514
  นางสาวชลลดา
มูลแก่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36515
  นางสาวธนิญา
สุดเอียด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36516
  นางสาวธัญลักษณ์
คะระนันท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36517
  นางสาวเพ็ญนภาพร
มูลดิษฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36518
  นางสาวภฤศญา
เกิดก่อวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36519
  นางสาววิชญาดา
วีร์ธิมาสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36596
  นายวีรพัศ
ติ๊บใจ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง