รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34813
  นายถิรพุทธิ์
บุญกลัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34815
  นายธนกร
ปิ่นสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34844
  นายกนกศักดิ์
ช่วยออก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34926
  นายคณิศภูมิ
สุขวัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34935
  นายเทพรัตน์
ผาเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34959
  นางสาวพิชญธิดา
ข้างโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34988
  นายรัตนชัย
ขำคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34997
  นายสรรเพชร
คุ้มคณะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
34998
  นายสิทธิชัย
พงศ์พงัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35006
  นางสาววิภาสิริ
อบอุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35025
  นายพรหมเมศร์
บุญครอง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
35042
  นางสาวณัฏฐณิชา
ยศต๊ะสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35046
  นางสาวรัตน์สุดา
ถนอมทรัพย์ทวี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35050
  นายกิตติ์ธานี
ปิยะผลไพศาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35051
  นายกิตติพงษ์
นุ่มนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35068
  นายปุริม
พงษ์พานิช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35072
  นายพิษณุ
โชติรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
35084
  นายอารัชวิน
ดีอุดม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35112
  นายพรพล
ซินสุน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35146
  นายญานภัทร
จันทร์คำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35159
  นายพัสกร
เมืองนันท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35195
  นายภัคพล
ทองใหญ่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35200
  นายราเชน
แพงมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35209
  นายสุรภัทร์
ภาคสุโพธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35210
  นางสาวบัณฑิตา
ชินเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35999
  นางสาวปัณฑา
พวงชัยยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
37141
  นายณัฐพงศ์
นพคุณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
37142
  นายบริรักษ์
เเก้วศล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
37143
  นายปัณณธร
พราบรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
37144
  นายยุทธกร
สีก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
37145
  นายอนุชา
เฒ่าทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
37146
  นางสาวดวงกมล
อยู่สุขสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
37147
  นางสาวถมรัตน์
อนาวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
37148
  นางสาวธัญญพัทธ์
ใสใหม่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
37149
  นางสาวเนตรนภา
มั่นอิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
37150
  นางสาววิชิตา
แปลงกิริยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
37151
  นางสาวสโรชา
เมฆบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
37152
  นางสาวอรยา
เพ็ชรอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
37153
  นางสาวอัญชนากาญจน์
ขันอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
37154
  นางสาวอัญชิรญาณ์
ปี่แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง