รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34823
  นายพณพล
อ่วมศรี
16-05-2019
 
45   ครั้ง
7   ครั้ง
36   ครั้ง
2
34925
  นายกฤษณะ
เขียวสนั่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3
34937
  นายปราบเซียน
พิมพ์ศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34941
  นายพิชัยภูษิต
น้อยคำปัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34943
  นายภัทรพงษ์
อุปธารปรีชา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
34952
  นายสรวิชญ์
เค้าอ้น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34957
  นางสาวธิติรัตน์
มนต์รุจิรัตน์
16-05-2019
 
5   ครั้ง
14   ครั้ง
33   ครั้ง
8
34959
  นางสาวพิชญธิดา
ข้างโต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
34972
  นายณกฤช
ภูริสัตย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34977
  นายธราเทพ
ขวัญอ่อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
34983
  นายพีร์นิธิ
วังเย็น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
34985
  นายยศวริศ
ลี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
13
34989
  นายเรืองศักดิ์
ฟักนวล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
14
35001
  นายอาทร
พาสุวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
15
35006
  นางสาววิภาสิริ
อบอุ่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35043
  นางสาวธัญชนก
สุขวิเศษ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
17
35070
  นายพชร
เมฆทับ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35086
  นางสาวนฤมล
อ่อนทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35089
  นายกฤษติชัย
เขียวสอาด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
20
35091
  นายชยพล
พานิชย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35111
  นายปฐวีกานต์
หาญณรงค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35119
  นายศุภกฤต
ชัชวาลย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35171
  นายกฤตภูดิทคุณ
เขียวจันทร์แสง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
25
35172
  นายกวิน
กล่ำเหม็ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35178
  นายจิรายุทธ
อิสสระ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
35182
  นายณัฐฌา
เบ้าเศษ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35389
  นายดนุพน
คำตา
16-05-2019
 
1   ครั้ง
14   ครั้ง
4   ครั้ง
29
37129
  นายณัฐพงษ์
จันมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
37130
  นายธนวัฒน์
ฆ้องชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
37131
  นายภราดร
ละขะไพ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
37132
  นายภานุวัฒน์
จันทร์ศรี
16-05-2019
 
5   ครั้ง
11   ครั้ง
7   ครั้ง
33
37133
  นายฤทธิรอน
ขวัญมุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
35
37135
  นางสาวนฤมล
แก้วคำ
16-05-2019
 
4   ครั้ง
1   ครั้ง
10   ครั้ง
36
37136
  นางสาวภัทรวดี
เรือนไสว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
37
37137
  นางสาวลภัสรดา
ทุมนาหาด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3   ครั้ง
38
37138
  นางสาวสวรส
สุวรรณจิตต์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
39
37139
  นางสาวสิรินดา
สุขทวี
16-05-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
11   ครั้ง
40
37140
  นางสาวสุธีรา
จำเริญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
37240
  นายธนภัทร
นาวา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง