รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34175
  นายธีรภัทร์
แก้วจีน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34229
  นางสาวณัฐกานต์
มณีจร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34294
  นายธนภัทร
พูลจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34308
  นายรัชภาคย์
ดังดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34326
  นายกฤษฎิ์ธนัท
สุขก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34331
  นายเฉลิมศักดิ์
มั่นเจ๊ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34346
  นายพชรพล
ศรีสมบัติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34375
  นายณัฐภัทร
สุขสำราญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34391
  นายพงศ์วริศ
เพ็งจู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34426
  นายเนติภูมิ
สอนถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34428
  นายปรัชญา
นากอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34430
  นายปวิชญา
โพธิ์งาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
13
34451
  นายจุลพงษ์
ภู่ระหงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
34470
  นายพัฒนชัย
เหล็กเพชร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34483
  นายศิริวัฒน์
แก้วก่า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34559
  นายวรัญญู
ศรีคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34561
  นายวัชรพงศ์
ตันติศุภรักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35396
  นายธนากรณ์
สิงห์เหม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36486
  นายกฤษณพงศ์
หมื่นยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
20
36487
  นายจิรพัฒน์
สุขสำราญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36490
  นายฐิติศักดิ์
ขจรกิตติศักดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36491
  นายทวีศักดิ์
เขียวแสนสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36492
  นายปัฐวี
เลี้ยงบำรุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
36493
  นายพงศกร
พุฒโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36494
  นายเพิ่มพูล
รู้หลัก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
36495
  นายศรายุทธ์
แก้วทองมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36496
  นายอรรถชัย
ปล้องสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
36497
  นางสาวกัญญาภัค
แก้วใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36498
  นางสาวกิตติยาภรณ์
รัตนะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36499
  นางสาวกุลธิดา
เรือนแพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36500
  นางสาวทิพธัญญา
มหาโคตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
33
36501
  นางสาวธนวรรณ
กลับสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
36502
  นางสาวธีรดา
กุลวงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36503
  นางสาวนัฐภาดา
จุ่มทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
36
36504
  นางสาวปานชีวา
เค้าอ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36505
  นางสาวเปรมสินี
พาพิชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36506
  นางสาวมยุรินทร์
จินนะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง