รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34912
  นายวรชิต
วงษ์ปัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34931
  นายณัฐดนัย
พูลจุ้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34940
  นายพชร
น่วมศิริ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7   ครั้ง
4
34947
  นายยุทธไกร
ยาคำ
16-05-2019
 
57   ครั้ง
1   ครั้ง
25   ครั้ง
5
34962
  นางสาวสสิธร
การินรัตน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
6
34974
  นายณัฏฐวีย์
เมืองจันทร์
16-05-2019
 
29   ครั้ง
9   ครั้ง
20   ครั้ง
7
34979
  นายบพิตร
อยู่ยืด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8
34987
  นายรวิสุต
ทวีจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35003
  นางสาวพิมพ์ชนก
เล็กอุ่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35017
  นายธนพล
คำหอม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35019
  นายนนทพัทธ์
วัชระประภากุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
7   ครั้ง
12
35024
  นายพรพิพัฒน์
วงศ์พุ่ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
13
35028
  นายภาณุวัฒน์
ภูมิดาจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
35045
  นางสาวปวีณ์นุช
เสือสกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
4   ครั้ง
15
35048
  นายกฤษฏิ์นิพัทธ์
ชูชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35053
  นายจิรภัทร
ทองประจักษ์
16-05-2019
 
3   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
18
35074
  นายฤทธิรงค์
แสงทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35075
  นายวชิราวุธ
มากพันธ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
35080
  นายสถาปนา
นาคเหล็ก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
21
35165
  นายยศศักดิ์
อยู่นัด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35189
  นายธนทัต
พูลกลั่น
16-05-2019
 
1   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
23
37110
  นายกฤษณ์
เเก้วดี
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
24
37111
  นายเกียรติศักดิ์
ขำทับทิม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
37112
  นายณัฐภัทร
นาชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
37114
  นายนนทกร
แจ่มฤกษ์แจ้ง
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
37115
  นายปฏิวัติ
ใจวงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
37116
  นายวิษณุวัฒน์
มาใกล้
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
29
37117
  นายอาวุธ
น้อยอินต๊ะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
30
37118
  นางสาวณัฐวดี
เทพพา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
37119
  นางสาวดวงกมล
ธิมาจร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
32
37120
  นางสาวปิยะธิดา
จันทร์แก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
33
37121
  นางสาวรัชฎาภรณ์
กุลท้วม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
37122
  นางสาววัชรินทร์
ธีรจิณดาโชติ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
35
37123
  นางสาวสวรรยา
วินิจนันทรัตน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
37125
  นางสาวเสาวภาคย์
อ่อนละมุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
38
37126
  นางสาวอทิตยา
เพ็ชรใส
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
37127
  นางสาวอลินา
ทองคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
40
37128
  นางสาวอัจฉราวรรณ
วงค์แสนศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง