รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34912
  นายวรชิต
วงษ์ปัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34922
  นางสาวบุณยวีร์
มั่งแพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34931
  นายณัฐดนัย
พูลจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34947
  นายยุทธไกร
ยาคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5
34962
  นางสาวสสิธร
การินรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34974
  นายณัฏฐวีย์
เมืองจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
7
34979
  นายบพิตร
อยู่ยืด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34987
  นายรวิสุต
ทวีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35003
  นางสาวพิมพ์ชนก
เล็กอุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35017
  นายธนพล
คำหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
11
35019
  นายนนทพัทธ์
วัชระประภากุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35024
  นายพรพิพัฒน์
วงศ์พุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35028
  นายภาณุวัฒน์
ภูมิดาจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35045
  นางสาวปวีณ์นุช
เสือสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35048
  นายกฤษฏิ์นิพัทธ์
ชูชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35055
  นายชัชชัย
แสงเทียน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35074
  นายฤทธิรงค์
แสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35075
  นายวชิราวุธ
มากพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35080
  นายสถาปนา
นาคเหล็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35165
  นายยศศักดิ์
อยู่นัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35189
  นายธนทัต
พูลกลั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
37110
  นายกฤษณ์
เเก้วดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
37111
  นายเกียรติศักดิ์
ขำทับทิม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
37112
  นายณัฐภัทร
นาชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
37114
  นายนนทกร
แจ่มฤกษ์แจ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
37115
  นายปฏิวัติ
ใจวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
37116
  นายวิษณุวัฒน์
มาใกล้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
37117
  นายอาวุธ
น้อยอินต๊ะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
37118
  นางสาวณัฐวดี
เทพพา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
37119
  นางสาวดวงกมล
ธิมาจร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
37120
  นางสาวปิยะธิดา
จันทร์แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
37121
  นางสาวรัชฎาภรณ์
กุลท้วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
37122
  นางสาววัชรินทร์
หัตถาจารย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
37123
  นางสาวสวรรยา
วินิจนันทรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
37124
  นางสาวสุชานันท์
คุณจ๋า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
37125
  นางสาวเสาวภาคย์
อ่อนละมุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
37126
  นางสาวอทิตยา
เพ็ชรใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
37127
  นางสาวอลินา
ทองคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
37128
  นางสาวอัจฉราวรรณ
วงค์แสนศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง