รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34812
  นายต้นแบบ
จันทะคุณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
34814
  นายแทนไท
สอนจิตต์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
3
34892
  นายณรงค์ธร
ชินมหาทรัพย์
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34894
  นายณัฎฐ์
เชตะมี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
26   ครั้ง
10   ครั้ง
5
34899
  นายนวพล
เผ่าชู
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2   ครั้ง
6
34908
  นายภูมิพัฒน์
ปัญญาสงค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34921
  นางสาวณีรนุช
อินทพงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
4   ครั้ง
8
34922
  นางสาวบุณยวีร์
มั่งแพร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
34930
  นายชุติเทพ
แซ่ตั้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34932
  นายณัฐนนท์
เขียวพุ่มพวง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
34933
  นายณัฐนันท์
ภู่เกิด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34942
  นายพีระศักดิ์
ก๋าเครือคำ
16-05-2019
 
1   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34944
  นายภูริภัทร
เข็มเพ็ชร์
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
14
34953
  นายอติชาติ
อ่างเงิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
15
34960
  นางสาวภัทรวดี
ศรีษะเกตุ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
34963
  นางสาวสิรินยาภรณ์
เอี่ยมอ่อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
34971
  นายชลันธร
ขำฉา
16-05-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
18
34980
  นายปฏิพัทธ์
แสนศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34982
  นายพัฒนพันธ์
พลอยแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34986
  นายรณกฤต
สีสวรรค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
34990
  นายลภน
สอนแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35034
  นายศิวโรจน์
จิ๋วสละ
16-05-2019
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
9   ครั้ง
23
35052
  นายจตุรพร
สีดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35132
  นายก้องภูมิ
มาให้
16-05-2019
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
2   ครั้ง
26
37095
  นายธีระ
งามสง่า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
37096
  นายภานุวัฒน์
เงินหล้า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
28
37097
  นายอมร
ฟองฟู
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
29
37098
  นางสาวกนกพิชญ์
เขตบรรพต
16-05-2019
 
1   ครั้ง
4   ครั้ง
0   ครั้ง
30
37099
  นางสาวกัลยรัตน์
มีรอด
16-05-2019
 
2   ครั้ง
12   ครั้ง
12   ครั้ง
31
37100
  นางสาวกุรนันท์
ศรีเขื่อนเเก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
37101
  นางสาวธิดารัตน์
นวนโสภา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
37102
  นางสาวพัทราภรณ์
สำลีปั้น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
37103
  นางสาวพัสตราภรณ์
อินทะ
16-05-2019
 
1   ครั้ง
5   ครั้ง
5   ครั้ง
35
37104
  นางสาวพิมพ์ชนก
ค้ำคูณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
37105
  นางสาวรัตนพร
ศรีจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
37
37106
  นางสาววิชุดา
วันเอ้ย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
38
37107
  นางสาววิมพ์วิภา
ขวานา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
39
37108
  นางสาวสุชานารี
ขยันดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
37109
  นางสาวเหมือนฝัน
ศิริสมบูรณ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง