รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34232
  นางสาวณิชา
จารุชวลิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
2
34271
  นายเมฆาวินท์
ยุทธภิญโญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34282
  นายอภิรักษ์
พงศ์เลิศคณิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34285
  นายจักรภัทร
ชมภู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5
34286
  นายจักรภัทร
พลอยเล็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34305
  นายพิรพัฒน์
สุขใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34306
  นายภัชรวุฒิ
ยศตะโคตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34307
  นายภูรีนล
มิ่งฉาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34314
  นายศิริพงษ์
น้อยท่าช้าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34327
  นายกิตติภณ
แก้วเปี้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34342
  นายทรรณรต
วิชัยโน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
34345
  นายปริญญา
แก้วคต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34350
  นายภัทรภณ
ฟองดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34353
  นายเมธาสิทธิ์
สีมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34357
  นายวสุธา
จ่าโนนสูง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34361
  นายสรวิชญ์
เกื้ออารีนันทวุฒิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34364
  นายอนุศักดิ์
สร้อยสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34385
  นายนวัตไชย
ไชยคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34421
  นายธฤษณัช
สมประสงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34438
  นายวงศ์วริศ
ชัติยศทองเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
34447
  นายเอกดนัย
ผุดผ่อง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34453
  นายชัยพัฒน์
ถาวรวีย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34461
  นายธนธรณ์
ภาคีศีล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34466
  นายปฐมฤกษ์
มั่นสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34554
  นายภาณุพงศ์
อินกล่ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34560
  นายวรินทร
เศรษฐธรกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36005
  นายกิตติภูมิ
ส่ำแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36007
  นายไอศูรย์
พวงชัยยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36026
  นายบูรณ์พิภพ
ศรีคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36039
  นายอนาวิล
แสงสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
36469
  นายเก้าปรัชญา
ขำคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36470
  นายจิรวัฒน์
เขียวคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
36471
  นางสาวกนกวรรณ
แก้วดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36472
  นางสาวกัญญา
จันทร์ลภ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36473
  นางสาวณัฐธนศรณ์
กุลท้วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36474
  นางสาวรินรดา
มาน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36475
  นางสาวอนุสลิน
เรือนคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36476
  นางสาวอภิรดี
ดวงมะโน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36477
  นางสาวอลิชา
วิศนุกร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36478
  นายนิติภูมิ
วิริยะพงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง