รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34207
  นายธนา
ทับเกษม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34215
  นายพลชนก
พิมลศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34241
  นางสาววิชญาดา
มณฑาทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34246
  นายกันตพงศ์
ปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34261
  นายธีระพล
จ๋อยเจียม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34267
  นายพงศ์พิชา
เผื่อนยิ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34275
  นายวิชญะ
ระมัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34278
  นายศุภกฤต
พรวนทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34279
  นายสิทธิโชค
สอนมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
10
34280
  นายสุทิวัส
จูยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34291
  นายเดชาธร
รภาจิตติกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34292
  นายทนุ
จันศรีงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34293
  นายธนบดี
อยู่นุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
14
34301
  นายปกครอง
ทองคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34302
  นายปณิธาน
ปานใย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34310
  นายวชิรวิทย์
กล่ำใจดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34320
  นายเสฏฐวุฒิ
วังถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34321
  นายอนุภัทร
วันเสาร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34328
  นายเกียรติศักดิ์
เนียมท่าเสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34336
  นายชายชยุตม์
อาริยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34338
  นายณัฐชนน
คำคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
34354
  นายรัฐยุฑ
เฉยปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34398
  นายวชิรวิทย์
พวงศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34402
  นายสิรวิชญ์
เชียงส่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34493
  นายคมสันต์
ถ่ายเกิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
36454
  นายกฤษฎา
ใจแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36455
  นางสาวกมลทิพย์
ยาท้วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36456
  นางสาวชรีรัตน์
ม่อนครุฑ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36457
  นางสาวณัฏฐธิดา
ปาลาศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36458
  นางสาวถิรพร
คงมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36459
  นางสาวธัญญารัตน์
แก้วแสงจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36460
  นางสาวปภัสรา
ประกอบแนม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36461
  นางสาวพิชยาพร
ทะใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36462
  นางสาวระพีพรรณ
สวนม่วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36463
  นางสาวสิริกุล
พิชัยล่า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36464
  นางสาวสุวรรณพร
อยู่รอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36465
  นางสาวเสาวลักษณ์
นาคทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36466
  นางสาวอภิสิริ
มีทรัพย์หลาก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36467
  นางสาวอัจฉรา
สีคำทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36468
  นางสาวอัยย์รดา
วงค์ชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง