รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34169
  นายถิรฉัตร
เจริญศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34194
  นางสาวจามิกร
ภู่โต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34196
  นางสาวณัทนันท์
ทองกระสัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34197
  นางสาวณิชาภัทร
พุ่มแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5
34198
  นางสาวธนภรณ์
คงอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34199
  นางสาวธัญวรรณ
มาศภมร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34201
  นางสาวภัคภร
ชวธนาธิคุณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34204
  นายณภัทรกร
เป็งใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34209
  นายนวพล
เณรเนือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34214
  นายพงศพัศ
รอดพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34218
  นายพุทธกร
จันทร์ไพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34222
  นายวิริทธิ์พล
ภูสมศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
34226
  นางสาวปัทมพร
เชตุทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34233
  นางสาวทักษ์ณภัทร
อินมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34240
  นางสาววาริศา
เล็กวิไล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34244
  นายกษิดิศ
จันทร์ใช้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34249
  นายไกรวุฒิ
ดาคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34251
  นายจิรกิตติ์
แห้วศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34254
  นายณภัทร
ปวงจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34259
  นายธนวิชญุ์
ทิพย์วิชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34260
  นายธิติพล
แพ่งเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34262
  นายนราธิป
อำคา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34265
  นายปวีรกิตติ์
นนทธิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34272
  นายรัฐชานนท์
สมศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34287
  นายชโยดม
ศรีน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34295
  นายธนวัฒน์
ดวงตาน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34296
  นายธรรมธัช
แสงอุไร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
34297
  นายธีรภัทร
บัวเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34309
  นายราชกิจ
แจ่มรัตนโสภิณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
34389
  นายปัณณทัต
น้อยนิตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
34457
  นายณัชพล
นันท์แลบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36445
  นางสาวปิยะดา
อ๊อดบำรุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36446
  นายจตุพงศ์
มีรินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36447
  นางสาวกนกพร
ศรีวิโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36448
  นางสาวกัญญาณัฐ
ขวัญตน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36449
  นางสาวชุติกาญจน์
ธรรมใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36450
  นางสาวปิ่นกนก
กมลสะอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36451
  นางสาวมณีกร
เกิดเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36453
  นางสาวอภิชญา
ต๊ะปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง