รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34333
  นายชลกานต์
ศรีอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34381
  นายธีรพัฒน์
ทิพย์ลุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
3
34410
  นายชนกันต์
แก่นจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34541
  นายธีรชัย
เอี่ยมท่า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36004
  นางสาวกุลชา
นิโรจน์รัมย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
36020
  นายทวีศักดิ์
สีตุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36579
  นายธนธรณ์
การินตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
36580
  นายธีรัช
ยอดสิงห์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36581
  นายปาฏิหาริย์
คำภิระแปง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10
36582
  นายพงศธร
เกตุแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36583
  นายภัทรพล
จุลโสด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36584
  นายสหรัก
อินจันต๊ะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
36585
  นายสัชฌกร
ปิ่นมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
14
36586
  นายสุทธิพงษ์
รักไทย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36587
  นายอภิเชษฐ์
มะลิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36588
  นางสาวนันท์นภัส
สุขจิตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36589
  นางสาวพาขวัญ
อวยชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
36590
  นางสาวเพชรมณี
นาคมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36591
  นางสาวรัตนาภรณ์
ทรัพย์ชัยชาญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36592
  นางสาววิชญาดา
อินสืบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36593
  นางสาวสุผึ้งฤดี
ปีปวน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36594
  นางสาวอภิสรา
ราชสีมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง