รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34818
  นายธิติ
คล้ายชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34966
  นายจักรกฤช
บุญไพโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
3
34976
  นายธนัช
ตะนะสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35023
  นายประเสริฐ
คันธชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35033
  นายศานติกร
พาตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35035
  นายศุภวัฒน์
ชวนสินธุ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
35059
  นายธนพล
กลับสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
35096
  นายณัฐชนนท์
จันทร์ทิมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35102
  นายธนบูณณ์
เทพอุด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35103
  นายธรรมรงค์
พวงพยอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35116
  นายภานุวัฒน์
จงแจ่มฟ้า
15-03-2019
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35122
  นายอดิเทพ
บุญคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35148
  นายธนกร
สุริวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35173
  นายกษิดิศ
ซื่อสัตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35188
  นายทินภัทร
อนุโยค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35197
  นายภาฤทธิ์
อินทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
35202
  นายวัชรพล
นาราช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35207
  นายสหพัฒณ์
ศรีจันทร์ตรา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
37205
  นายกฤษฎากร
ทองอินต๊ะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
37206
  นายเทพพิทักษ์
เเสนมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
37207
  นายปัญญา
แสนกุณา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
37208
  นายภูมิรพี
ชลพน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
37209
  นายมณเฑียร
อิ่มดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
37210
  นายยุทธการ
ศรเชญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
37211
  นายรดิศ
สายเปลี่ยน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
37212
  นายศิริพงศ์
ปัญญาทรง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
37213
  นายสาโรจน์
คล้ายคลึง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
37214
  นางสาวกรรณิการ์
นาปัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
37215
  นางสาวกิตติมา
บุญเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
37216
  นางสาวจิราวรรณ
พรมรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
37217
  นางสาวญาดารัตน์
มณีวงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
37218
  นางสาวธารพิรุณ
เพ็ชรศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
37219
  นางสาวธิดารัตน์?
ทิศ?ขันธ์?
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
37220
  นางสาวนภัส
แก้วเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
37221
  นางสาวปริยาภัทร
คล้ายคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
37222
  นางสาวยศวดี
เมืองเชย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
37223
  นางสาวรัฐสถา
เป้าเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
37224
  นางสาววิราวรรณ
อินอุด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
37225
  นางสาวสุพัชรลักษณ์
กฤชบัวสวรรค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
37226
  นางสาวสุมินตรา
ตะนัง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง