รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34235
  นางสาวธันยาภรณ์
ดวงอิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
34289
  นายณัฐนนท์
อินมณเทียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34334
  นายชาญชัย
คำพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34362
  นายสุดเขต
คำจันทึก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34395
  นายภูริภัทร
เมธาภาวะกรกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34403
  นายสุวิจักขณ์
จันทร์สว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7
34422
  นายธิชานนท์
ทิพย์พรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
34468
  นายปุริม
ดาระอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
34472
  นายพุฒิชัย
แก้วกุลศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34482
  นายศิริพันธ์
ทิมยิ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34484
  นายศุภกิจ
สุวรรณเกาะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34487
  นายอภิชาติ
คำสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
34540
  นายธนวัฒน์
อินทนนต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35399
  นายอภิรักษ์
ร่องสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36003
  นางสาวถิรดา
นาสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36554
  นายกิตติชัย
ทองนัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36555
  นายจีระวัฒน์
คำไท้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36556
  นายชวกูร
บุญอินเขียวภดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
36557
  นายชวลิต
อินธิแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36558
  นายณัฐนนท์
คำบุญเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36559
  นายบุญวัฒน์
อิ่มเพชร
15-03-2019
 
4   ครั้ง
3   ครั้ง
5   ครั้ง
22
36560
  นายพิทยุตม์
ปานน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36561
  นายพุทธิพงษ์
เมืองปีทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
24
36562
  นายรัชตะ
รัตนะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36563
  นายวุฒิชัย
นาควิจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36565
  นางสาวคณาภรณ์
ปานคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36566
  นางสาวชลธิชา
เกตุสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36567
  นางสาวธนารีย์
หวังคู่กลาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36568
  นางสาวธัญจิรา
จันทร์สุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36570
  นางสาวปิติกาญจน์
จันทร์พันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36571
  นางสาวพรรณนิภา
จิตรแจ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
32
36572
  นางสาวพิมลพรรณ
นครไทย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36573
  นางสาววจีชนก
แร่กุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36574
  นางสาววรัญญา
สุขนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36575
  นางสาวศิรินภา
แพรพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36576
  นางสาวสาวิตรี
อยู่สุขสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36577
  นางสาวอนัญญา
ยิ้มเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36578
  นางสาวอัจฉริญา
แสนนก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง