รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35634
  เด็กชายเดชาธร
ดีก่อผล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3   ครั้ง
2
35652
  เด็กชายศุภกิจ
สุวรรละโพลง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8   ครั้ง
3
35660
  เด็กชายอดิศักดิ์
แสงกลาง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
2   ครั้ง
4
35661
  เด็กชายอิสริยกฤช
อาจณรงค์
16-05-2019
 
2   ครั้ง
29   ครั้ง
5   ครั้ง
5
35670
  เด็กชายกฤติน
พลพิพัฒน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
6
35672
  เด็กชายจีระวัฒน์
ภู่กัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
5   ครั้ง
7
35680
  เด็กชายธนากร
จงอยู่สุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35691
  เด็กชายรวิกันต์
ถมยา
16-05-2019
 
3   ครั้ง
8   ครั้ง
10   ครั้ง
9
35697
  เด็กชายศิลารักษ์
ศิริธนะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
10
35702
  เด็กชายอัครวิน
ประทุมมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11
35715
  เด็กชายคมชาญ
ครุธแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
35717
  เด็กชายจิรพงศ์
ทิพย์ทา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
35724
  เด็กชายณัฐวุฒิ
ละอองอ่อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
35726
  เด็กชายเดชาวัต
คันธะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
35727
  เด็กชายธนชล
เกิดมี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35728
  เด็กชายธนเทพ
มีสวัสดิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
35734
  เด็กชายพัทธกานต์
อุ่นเมือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35736
  เด็กชายพิสิฐ
แตงแจ่ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
19
35739
  เด็กชายวันพิชิต
จันทร์น้ำท่วม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35744
  เด็กชายศิรวิชญ์
ตุ้ยป้อ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
21
35747
  นายสรศักดิ์
แสงดาว
16-05-2019
 
1   ครั้ง
10   ครั้ง
3   ครั้ง
22
35766
  เด็กชายคุณากร
มั่นจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35770
  เด็กชายณรงค์เดช
เชียงสน
16-05-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
24
35772
  เด็กชายธนดล
สุขใส
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35775
  เด็กชายนนทพัทธ์
นวลหมวก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
26
35778
  เด็กชายนรภัทร
ชูสกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35781
  เด็กชายประกายวิทย์
คลังวิเชียร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
28
35785
  เด็กชายพัฒนายุ
คงเกตุ
16-05-2019
 
1   ครั้ง
30   ครั้ง
11   ครั้ง
29
35787
  เด็กชายภัทรกร
มานุ่ม
16-05-2019
 
3   ครั้ง
5   ครั้ง
11   ครั้ง
30
35792
  เด็กชายวราวุฒิ
ตรีวสุพล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
13   ครั้ง
2   ครั้ง
31
35795
  เด็กชายศุภณัฐ
ฉลอม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
32
35814
  เด็กชายติณณภพ
ทิพย์โกมล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
33
35816
  เด็กชายธีรภัทร์
ทองแตง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
8   ครั้ง
34
35818
  เด็กชายบูรณศักดิ์
วัฒนาสกุลเกียรติ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35823
  เด็กชายพงศกร
สุขหา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
36
35826
  เด็กชายพีรพงษ์
แสงสี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
37
35829
  นายภานุวิชญ์
เกิดมั่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
38
35836
  เด็กชายศิวกร
จันทร์เจ๊ก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
39
35837
  เด็กชายศิวนาถ
จันทร์เจ็ก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
40
35839
  เด็กชายสรวิชญ์
แห้วศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
41
35840
  เด็กชายสิริพงษ์
ปลั่งศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35994
  เด็กชายนคร
คำทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
43
35995
  เด็กชายอภิสิทธิ์
สอนกำเนิด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
44
36031
  เด็กชายกันติทัต
ศรีลำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง