รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35013
  เด็กชายณภัทร
รุ่งเลิศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35021
  เด็กชายเนติพล
ไชยเทือง
15-03-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
35026
  เด็กชายพิชิตชัย
พุ่มมรดก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
35031
  เด็กชายรัชชานนท์
อ่อนนิ่ม
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35034
  เด็กชายศิวโรจน์
จิ๋วสละ
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
6
35039
  เด็กชายสุวิจักขณ์
พิมพ์พา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35043
  เด็กหญิงธัญชนก
สุขวิเศษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35053
  เด็กชายจิรภัทร
ทองประจักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35059
  เด็กชายธนพล
กลับสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35071
  เด็กชายพรหมวิวัฒน์
อินทิราภิรมย์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35083
  เด็กชายอดิเรก
เอี่ยมแบน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35092
  เด็กชายชัชวาลย์
สงกรานต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35094
  เด็กชายณรงค์ยศ
เกิดก่อวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35099
  เด็กชายณัฐภัทร
ใหม่วงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
15
35100
  เด็กชายณัฐวุฒิ
วรรณศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35103
  เด็กชายธรรมรงค์
พวงพยอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35116
  เด็กชายภานุวัฒน์
จงแจ่มฟ้า
15-03-2019
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
18
35117
  เด็กชายวัชรพัฒน์
ปานุวัฒน์ธีรกุล
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35124
  เด็กชายอภิวัฒน์
ละอองอ่อน
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35125
  เด็กชายอาทิตินัย
ขัติยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35131
  เด็กชายกฤษา
ฑีฆาวงศ์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35136
  เด็กชายจักรกฤษณ์
สามสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
35139
  เด็กชายจุฑานนท์
วงษ์ขนิษฐ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35150
  เด็กชายธีรไนย
เกิดแก้ว
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
35151
  เด็กชายธีรพงศ์
เลียวน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
35153
  เด็กชายนันทวัฒน์
บุญกอแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35154
  เด็กชายนันทศักดิ์
อารยพิทยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35167
  เด็กชายศิริวิทย์
มีใยเยื่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35169
  เด็กชายสุรศักดิ์
ปัญญา
15-03-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
35179
  เด็กชายโชติวัต
สิวายะวิโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35181
  เด็กชายณัชพล
บุญสพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35190
  เด็กชายธนาธิป
วงพรวน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35191
  เด็กชายธนายุทธ
นะภิใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35194
  เด็กชายพงษ์เพชร
วงค์จันทร์แสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35203
  เด็กชายวีรพัฒน์
ศรีตาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
35205
  เด็กชายศิวะพงษ์
ยุติศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
37
35206
  เด็กชายสกรรจ์ธร
แป้นมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
35386
  เด็กชายอะยาดี
เปลี่ยนอำรุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
35387
  เด็กชายกมลภู
น้อยจันทร์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35388
  เด็กชายภาณุวิชญ์
ปิ่นนาค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
36001
  เด็กชายวีรชัย
ดวงเอ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง