รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35009
  เด็กชายขวัญชัย
ใสนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35011
  เด็กชายเฉลิมวงศ์
ทองกล่อมสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
35018
  เด็กชายธนวัตน์
มังโรคา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
35023
  เด็กชายประเสริฐ
คันธชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35025
  เด็กชายพรหมเมศร์
บุญครอง
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
35032
  เด็กชายวชิระ
โชคพิทักษ์สกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7
35035
  เด็กชายศุภวัฒน์
ชวนสินธุ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
35036
  เด็กชายสหรัตน์
แสงสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35038
  เด็กชายสุทธกานต์
คุ้มอักษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35050
  เด็กชายกิตติ์ธานี
ปิยะผลไพศาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35051
  เด็กชายกิตติพงษ์
นุ่มนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35054
  เด็กชายชลธาร
ชาวโพธิ์หลวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
13
35063
  เด็กชายนัฐวุฒิ
ศักดิ์สวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35073
  เด็กชายเรืองศักดิ์
เชื้อภักดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35078
  เด็กชายศุภกาณต์
แสงแก้ว
15-03-2019
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35084
  เด็กชายอารัชวิน
ดีอุดม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35090
  เด็กชายฉัตรไทย
ผลไม้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35095
  เด็กชายณัฏฐพล
พรมเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35096
  เด็กชายณัฐชนนท์
จันทร์ทิมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35104
  เด็กชายธราดล
แซ่ลิ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35105
  เด็กชายธีรศานต์
ทาลา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
35109
  เด็กชายเนติ
เรืองจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35110
  เด็กชายปฏิพล
นาใจคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35120
  เด็กชายศุภพล
น้อยผา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35130
  เด็กชายกฤษณะ
สุขเกษม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
26
35133
  เด็กชายกังวาล
เพ็ชรเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
27
35140
  เด็กชายชนินทร์
จุลทร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35141
  เด็กชายชยุตรา
มีรอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35142
  เด็กชายชลน่าน
ทะยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35152
  เด็กชายนนทพัทธ์
สังข์จันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35157
  เด็กชายพลศาสตร์
ทิพย์ภาสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35162
  เด็กชายภานุพงศ์
แก้วศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35163
  เด็กชายภูเพชร
ศรีนาคใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35165
  เด็กชายยศศักดิ์
อยู่นัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35170
  เด็กชายอนันต์สิทธิ์
นาทัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35174
  เด็กชายกิตติกร
ทองพานิชย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35177
  เด็กชายจิรวัฒน์
อิสสอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35183
  เด็กชายณัฐปกรณ์
มากคล้าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
39
35193
  เด็กชายประเสริฐศักดิ์
ทับแว่ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35196
  เด็กชายภาณุพงศ์
จันต๊ะมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35200
  เด็กชายราเชน
แพงมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
36019
  เด็กชายอกนิษฐ์
นันตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง