รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35624
  เด็กชายกฤษดา
รัตนเสถียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
35640
  เด็กชายธีรภพ
พรหมลา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35649
  เด็กชายวรภพ
จำปา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35651
  เด็กชายวีรพัศ
ไชยบุบผา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5
35674
  เด็กชายณัฐพล
นุ่นงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35676
  เด็กชายทวีทรัพย์
มากทิมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35677
  นายทศพล
แว่นศรีทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35679
  เด็กชายธนกฤต
ปิ่นมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35686
  เด็กชายภัคพล
จรจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35692
  เด็กชายรัฐภูมิ
สวนสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35693
  เด็กชายวชิรพล
ทิพย์แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35694
  เด็กชายวิชญนนท์
จันทร์ยวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
35696
  เด็กชายวีรภัทร
ชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35716
  เด็กชายจตุภูมิ
เณรแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35725
  เด็กชายญาณพัฒน์
มั่นขัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35730
  เด็กชายธีรพัฒน์
วงค์ทองดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35731
  เด็กชายธีรภัทร
มีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35735
  เด็กชายพิทักษ์พงศ์
แก้ววงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
35738
  นายวรศพงษ์
สุกใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35741
  เด็กชายวิทวินท์
ชิวชื่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35742
  เด็กชายวีรภัทร
ทิงิ้วงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35743
  เด็กชายวีรวัฒน์
คุตจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35746
  เด็กชายสถาพร
เพลินทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35755
  เด็กชายอานุภาพ
พุทธมาตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35757
  เด็กหญิงณัฐณิชา
จุ้ยเปรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35761
  เด็กชายกฤษณ์ดนัย
คำอ่อง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35763
  เด็กชายกิตติพงษ์
สีน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35765
  เด็กชายคมชาญ
ปัทมะแก่นทราย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35771
  เด็กชายณัฐกฤษฏ์
แก้วบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35783
  เด็กชายพรชัย
จันทรา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35789
  เด็กชายภาสกร
ยี่อินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35791
  เด็กชายภูมิพัฒน์
คล้ายชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35794
  เด็กชายศรายุทธ
อุชมวดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35797
  เด็กชายสุเมธี
สงเสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35806
  เด็กชายศุภกร
ยิ้มเพ็ชร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35813
  เด็กชายดลภัทร
ตั้นสูงเนิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35817
  เด็กชายนัทธ์
โอสถสมพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35825
  เด็กชายพศวัฒน์
ชินเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35830
  เด็กชายภูเบศ
วัชราศรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35832
  เด็กชายเมธี
ธิเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
41
35834
  เด็กชายวรยุทธ
ดวงคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35841
  เด็กชายอธิภูมิ
อยู่พุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35842
  เด็กชายอนุวัฒน์
อยู่สำราญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
44
35844
  เด็กชายเอื้ออังกูร
สุขมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
35849
  เด็กหญิงสุรภา
ทองศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง